حضور گسترده در انتخابات، موجب تحکیم نظام جمهوری اسلامی است

این خبر توسط موتور جستجوی هوشمند فرنیوز در سایت قرار داده شده است