خبر مهم وزیر کار درباره بازنگری در حداقل حقوق کارگران

خبر مهم وزیر کار درباره بازنگری در حداقل حقوق کارگران

سیدصولت مرتضوی، وزیر کار گفت: اعضای می توانند درخواست بازنگری حداقل را داشته باشند و در صورت درخواست در دستورکار قرار می گیرد.

صولت مرتضوی افزود: اعضای می توانند درخواست بازنگری حداقل حقوق کارگران را داشته باشند؛ در این صورت درخواست در دستور کار قرار گرفته و در کمیسیون های کارشناسی مورد بررسی قرار می گیرد و اگر ضرورت داشته باشد در جلسه شورای عالی کار مطرح شود و حتما در دستور کار قرار خواهد گرفت.

افزایش ۱.۵ میلیونی حقوق کارگران لغو می‌شود؟