درد نامه ای   از سوی   یکی از مدیران  دولت  آیت الله  شهید رئیسی    ، ما به خودمان باختبم

درد نامه ای   از سوی   یکی از مدیران  دولت  آیت الله  رئیسی    ، ما به خودمان باختبم
نه به اصلاح طلبان وهیچ شخص وجناح وحزب وگروه دیگری .

ما به عملکرد ضعیفمون در استفاده نکردن از وقت طلایی کنار زدن مدیران نالایق دولت قبل باختیم.

وقتی روحانی سرکار اومد ؛
سه ماه نکشیده تمام مدیران دولت احمدی نژاد رو جارو کرد.

با شروع دولت شهید رییسی که با ضعیف ترین وزرا و معاونین و استانداران وفرمانداران تحمبل شده به ایشان  شروع گردید
در طول سه سال گذشته حتی نتوانستند
یک مدیر را جابجا کنند.

مدیرانی که منصوبین دولت قبل بودند و به غیر از ناراضی نمودن وناامید نمودن مردم از دولت شهید رییسی هیچ کار و وظیفه دیگری برای خودشان  تدوین نکرده بودند

مدیرانی که تمام رشته های اعتماد واطمینان مردم به دولت شهید رییسی را از هم گسستند.

مدیرانی که همچون موریانه ؛دانسته وندانسته ، باهر تصمیمشان فاصله وشکاف عمیقی مابین مردم ودولت منتخلشان بوجود می آوردند.

مدیرانی که به هیچ کسی پاسخگو  نبودند.

مدیرانی که در مقابل مطالبات بر حق مردم ، همچون سد سکندر ایستادگی می کردند .

پس مردم هم حق دارند که عکس العمل نشان دهند.

چون راه دیگری برایشان باقی نگذاشته بودند.

دلسوزان واقعی نظام ، وشخص شهید رئیسی، از همان آغازین روزهای شروع دولتشان، خطر چنین روزی را به کرات به ایشان یاد آوری نموده بودند.

و اهتمام به حق ایشان نیز کنار زدن بانیان وضع موجود بود .

ولی قدرت مافیای رخنه کرده در ارکان مختلف دولت ، قدرتش فراتر از آن بود که به ایشان اجازه تغییرات گسترده وفراگیر ومورد رضایت مردم را بدهد.