دولت به تعهد ایجاد یک میلیون شغل در سال عمل کرده است

دولت به تعهد ایجاد یک میلیون شغل در سال عمل کرده است

معاون اجرایی رئیس جمهور:
دولت به تعهد ایجاد یک میلیون شغل در سال عمل کرده است

معاون اجرایی رئیس جمهور در نشست پرسش و پاسخ با دانشجویان دانشگاه تهران گفت: سال گذشته یک میلیون شغل ایجاد کردیم، امسال تا به امروز بیش از 850 هزار شغل در سامانه ثبت شده است.