دومین روز حضور گروه توسعه اقتصادی تدبیر در دومین نمایشگاه اختصاصی اوراسیا