راه‌اندازی ۲۹۸ پایگاه اورژانس پیش بیمارستانی

  • lira card

سازمان اورژانس کشور همزمان با هفته دولت، اهم فعالیت ها، اقدامات و برنامه های این سازمان در دولت سیزدهم را اعلام کرد.

راه‌اندازی ۲۹۸ پایگاه اورژانس پیش بیمارستانی

به گزارش سلامت نیوز به نقل از ایلنا، سازمان اورژانس کشور، راه اندازی 298 پایگاه اورژانس پیش بیمارستانی، ساخت 116 پایگاه اورژانس پیش بیمارستانی، استقرار 779 آمبولانس در استان های مرزی در ایام اربعین حسینی و اعزام 63 موکب درمانی به کشور عراق را از مهمترین اقدامات این سازمان عنوان کرد.

اهم اقدامات و فعالیت های سازمان اورژانس کشور در حوزه فنی، آموزشی و عملیاتی به شرح زیر است؛

-حوزه فنی عملیات:

.تعداد کل تماس با مرکز دیسپچ اورژانس اورژانس پیش بیمارستانی: 31350512

.تعداد کل ماموریت های اورژانس پیش بیمارستانی: 8494730

.انجام 6647 ماموریت اورژانس هوایی و انتقال 7730 بیمار

.انجام 151 ماموریت مشترک پروازی بالگرد و هواپیما جهت انتقال اعضا پیوندی

.تعداد زایمان در حضور تکنسین: 3737

.تعداد CPR موفق:3071

.تعداد ماموریت 247(سکته حاد قلبی): 12084

.تعداد ماموریت 724(سکته حاد مغزی): 24131

-تعداد کل پایگاه های اورژانس 3271 شامل:

1366 پایگاه شهری

1851 پایگاه جاده ای

52 پایگاه هوایی

2 پایگاه دریایی

-تعداد ناوگان عملیات اورژانس:

5700 دسـتگاه آمبولانس سـبک زمینـی (2700 دسـتگاه عمـر بیـن 5 تـا 10 سـال و 3000 دسـتگاه عمـر بـالای 15 سـال)

51 دستگاه بالگرد اورژانس

1 فروند بال ثابت

64 دستگاه اتوبوس آمبولانس فعال

370 دستگاه موتور آمبولانس فعال

5 فروند شناور

5 دستگاه خودرو ارتباط سیار

-تعداد کل نیروی انسانی 26575 شامل:

.تعداد نیروی انسانی عملیاتی: 23146 نفر

.تعداد نیروی انسانی در مراکز فرماندهی اورژانس شامل MCMC، EOC ،دیسپچ: 1906 نفر

.تعداد نیروی انسانی ستادی: 1523 نفر

-اقدامات انجام شده:

.برگــزاری جلســه شــورایعالــی ســلامت و امنیــت غذایــی کشــور بــا موضــوع اورژانــس پیــش بیمارســتانی و تصویــب 16 مصوبــه جهــت ارتقــای اورژانــس پیــش بیمارســتانی

.راه انــدازی 6 پایــگاه هوایــی در بســتک، بروجــرد، پایــگاه دوم اورژانــس تهــران، مســجد ســلیمان، ایرانشــهر، چابهــار

.راه اندازی 298 پایگاه اورژانس پیش بیمارستانی

.ساخت 116پایگاه اورژانس پیش بیمارستانی

.خرید و توزیع 171 دستگاه موتورلانس

.خرید و توزیع 25 دستگاه اتوبوس آمبولانس

.توزیع 12 دستگاه آمبولانس

.خرید و توزیع 108 دستگاه دفیبریلاتور خارجی اتوماتیک (ADE)

.خرید و توزیع 130 دستگاه مانیتورینگ قلبی با قابلیت ارسال داده از راه دور

.خرید و توزیع 124 سیمولاتور قلبی انسان

.خرید 24 دستگاه مولاژ

.اخذ 3540 مجوز استخدامی نیروی انسانی

-خدمات سازمان در ایام اربعین حسینی:

.استقرار 779 آمبولانس در استان های مرزی

.اعزام و استقرار 50 دستگاه اتوبوس آمبولانس در استان های مرزی

.استقرار 9 بالگرد و 3 هواپیما در استان های مرزی جهت اعزام بیماران/ مصدومین

. اعزام 2611 نفر نیروی فوریت های پزشکی در مسیرهای منتهی به مرزهای اربعین

. اعزام 350 نیروی درمانی و 845 نفر نیروی بهداشتی

. اعزام 180 نیروی بهداشتی و مدیریت بیماری ها به خاک عراق

.اعزام 63 موکب درمانی به کشور عراق

. انجام بیش از 253 هزار ویزیت زائرین بیمار

. انجام 317 مورد جراحی اورژانسی

. انتقال 13167 مصدوم/ بیمار به مراکز درمانی

. ارائه خدمات درمانی به بیش از 9 هزار نفر اتباع خارجی

. انتقال 44 بیمار از طریق بالگرد اورژانس هوایی

. انتقال 146بیمار، 51 کادر پزشکی توسط هواپیما

. اعزام 20 دستگاه موتورلانس و واحدهای ارتباطات سیار به منطقه

-برپایی 8 بیمارستان و درمانگاه صحرایی:

.یک بیمارستان 20 تخت خوابی با مساعدت ستاد اجرایی فرمان امام در مرز مهران

.یک بیمارستان 32 تخت خوابی با مساعدت نیروهای مسلح در مرز مهران

.یک بیمارستان 32 تخت خوابی در مرز خسروی با مساعدت نیرو های مسلح

.یک بیمارستان 32 تخت خوابی در مرز چذابه با مساعدت نیروهای مسلح

.یک بیمارستان 32 تخت خوابی در مرز شلمچه با مساعدت نیروهای مسلح

.یک بیمارستان 12 تخت خوابی در مرز مهران با مساعدت بنیاد کرامت رضوی

.راه اندازی یک درمانگاه مجهز در مرز شلمچه در دانشگاه علوم پزشکی آبادان

.افزایش ظرفیت بیمارستان امام حسین مهران در دانشگاه علوم پزشکی آبادان

.اســتقرار 3 فرونــد هواپیمــای بــال ثابــت جهــت جابجایــی بیمــاران اورژانســی در حــوادث احتمالــی بــا تعــداد بــالای مصدومیــن بــا اســتقرار در فــرودگاه هــای تهــران و شــیراز

.واکسیناسیون سرخک برای کلیه اتباع خارجی وارده از کشور های پاکستان و افغانستان

-حوزه آموزش

.آموزش تخصصی:

.تالیف و ترجمه کتب آموزشی به عنوان منابع علمی در حوزه فوریت های پزشکی

.برگزاری المپیاد کشوری علمی مهارتی فوریت های پزشکی

.برگزاری بیش از 230 کارگاه آموزشی مهارتی PHTM با شرکت 13700 نفر از همکاران عملیاتی

.برگزاری 8 دوره تربیت مربی ویژه کارگاه PHTM

.برگزاری 42 دوره کارگاه مهارتهای بالینی

.برگــزاری 21 دوره کارگاه آموزشــی مهارتــی بــرای همــکاران تریــاژ تلفنــی، اعــزام و راهبــری و پزشــکان

-هدایــت عملیــات:

.برگـزاری 43 دوره کارگاه آمـوزش فنـی آمبولانس، موتورلانس و اتوبـوس آمبولانس در 9 کلان منطقـه آمایشـی کشـور بـرای 718 نفـر ایجـاد و توسـعه رشـته فوریت هـای پزشـکی در 91 رشـته محـل

.توسعه مقطع کارشناسی پیوسته به 45 رشته محل

.ارزیابی و بازدید 91 رشته محل موسس رشته فوریت های پزشکی

.ارتقای ظرفیت پذیرش رشته فوریتهای پزشکی به 2200 نفر در سال

.بازنگری درسنامه کاردانی و تدوین آیین نامه مصاحبه ورودی دانشجویان فوریت های پزشکی

.تدوین لاگ بوک

-آموزش همگانی:

.آمــوزش بیــش از دویســت هــزار نفــر از گروههــای هــدف ســطح جامعــه بــا هــدف ارتقــای مهــارت و دانــش کمکهــای اولیــه و ارتقــای فرهنــگ خــود امــدادی و دگــر امــدادی

. ارائــه بیــش از 500 دقیقــه محتواهــای آموزشــی چندرســانه ای از طریــق رســانه و فضــای مجــازی

.برگزاری جشنواره کشوری تولید محتوای آموزش همگانی در 4 بخش فیلم، صوت، تصویر و بازی

.تولیـد و ثبـت حقوقـی بـازی اورژانسـی ”گنـج یـک یـک پنـج“ در شـورای نظـارت بـر اسـباب بـازی کانـون پـرورش فکـری کـودکان و نوجوانـان

-اعتبار بخشی:

.بازدیــد از بیــش از 3200 پایــگاه شــهری، جــاده ای؛ هوایــی و آموزشــی و 62 ســتاد مرکــزی اورژانــس و مرکــز حــوادث دانشــگاههای علــوم پزشــکی سراســر کشــور

-داوطلبین:

.جـذب و آمـوزش بیـش از2000 داوطلـب بـرای ارائـه خدمـات آموزشـی فرهنگـی در عرصـه فوریـت هـای پزشـکی

-حوزه روابط عمومی و اطلاع رسانی:

.به روزرسانی و مدیریت محتوای پورتال و سامانه ها و پایگاه های مجاری اطلاع رسانی سازمان

.تولید و پخش تلویزیونی ویژه برنامه استودیو سلامت نوروز ۱۴۰۱/ ۱۵ قسمت ۱۰ دقیقه ای

.تولید و پخش تلویزیونی ویژه برنامه استودیو سلامت نوروز ۱۴۰۲ / ۱۵ قسمت ۲۰ دقیقه ای

.تولید و پخش استودیو سلامت اربعین ۱۴۰۱ / ۸ قسمت ۱۰ دقیقه ای

.تولید بیش از 5۰ کلیپ آموزشی، فرهنگی، خبری و اطلاع رسانی

.همــکاری بــا رســانه هــای تصویــری، نوشــتاری و مجــازی در تولیــد خبــر و اطلاع رســانی در زمینــه هــای اورژانــس، فوریــت هــای پزشــکی و مدیریــت حــوادث، ســوانح و بحــران هــای کشــوری و محلــی

.برگــزاری کارگاه هــای آموزشــی و مهارتــی بــه منظــور ارتقــای توانمنــدی روابــط عمومــی هــای مراکــز اورژانــس سراســر کشــور