ساخت ۱۵۶ هزار واحد نهضت ملی مسکن توسط بنیاد مسکن

ساخت ۱۵۶ هزار واحد نهضت ملی مسکن توسط بنیاد مسکن

حمیدرضا سهرابی افزود: تاکنون بیش از ۱۵۶ هزار واحد نهضت ملی در شهرهای تحت مسئولیت وارد فاز عملیاتی و اجرا شده است.

وی اضافه کرد: از ۱۵۶ هزار واحدی که در شهرها توسط بنیاد مسکن وارد فاز اجرا شده است تعداد ۸۳ هزار واحد گروه ساخت و انفرادی است و حدود ۷۴ هزار واحد بنیاد ساز است که توسط بنیاد مسکن در مجتمع های مسکونی احداث و تحویل متقاضیان خواهد شد.

سهرابی با اعلام اینکه واحدهای عملیاتی شده شهری توسط بنیاد مسکن پیشرفت‌های متفاوتی دارد، توضیح داد: در مجموع معادل ۶ هزار هکتار زمین برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن تامین شده است که کاربری‌های مسکونی، تجاری، سبز و سایر دارند و برای احداث مسکن در شهرهای تحت مسئولیت به کار گرفته شده و یا در شرف به کارگیری قرار دارند.

وی گفت: در مجموع تاکنون زمین ساخت ۲۱۵ هزار واحد توسط وزارت راه و شهرسازی تامین شده است.

ساخت ۱۵۶ هزار واحد نهضت ملی مسکن توسط بنیاد مسکن