سخنان، سبک رفتار و منش خصوصاً زبان بدن ولی فقیه تمام تئوری های مدیریت در طول زمان را بایکوت کرد

با نگاهی به مدیریت از عصر باستان خصوصا امپراطوری های چین و روم و ایران باستان و روند تغییرات مدیریت در طول تاریخ بشر از عصر حجر تا پسامدرن امروزی و مقایسه آن با سبک رهبری و مدیریت امروز ایران مشابهتی نمی بینیم، شگفت انگیز بودن رهبری ولی امر ما این پیر فرزانه است که چشم سر را ناتوان و چشم عقل را کم بینا می کند و تنها چشم بصیرت است که تا حدودی توان تشخیص دارد.

امپراطوری هخامنشی در اوج قدرت و اقتدار جهانی بود که کمبوجیه در مصر کشته شد و تا رسیدن جنازه اش به ایران بردیا دروغین حکومت آنارشیست را در ایران اجرایی نمود و خود را شاه نامید،اما امروز دیدیم که کوچکترین خللی در اداره کشور آنهم در شرایط امروز جهان که تمام ابرقدرتها چشم امیدشان به سقوط این نظام مقدس است و محور مقاومت در چندین جبهه با سگ هار غرب درگیر است.

از لحظه شنیدن خبر سقوط بالگرد حامل رئیس جمهور و هیئت همراه سخنان و سبک رفتار و منش خصوصا زبان بدن ولی فقیه تمام تئوری های مدیریت در طول زمان را بایکوت کرد.
به وضوح مشخص است که این شیوه به منبع نور وصل است.

نوشته سخنان، سبک رفتار و منش خصوصاً زبان بدن ولی فقیه تمام تئوری های مدیریت در طول زمان را بایکوت کرد اولین بار در پایگاه خبری مژده خبر. پدیدار شد.