شارژ مرحله سوم طرح ملّی «یسنا» انجام شد

این خبر توسط موتور جستجوی هوشمند فرنیوز در سایت قرار داده شده است