شعری بمناسبت شهادت رییس جمهور و همراهان شهیدش

مژده خبر- شعر زیربمناسبت شهادت رییس جمهور و همراهانش سروده شده است که با هم می‌خوانیم:

بارالــهــــــا چندســال سختی کشیدیم
چندســــــال طــعم تلخی را چشیدیم
هرکس رئیس جمهور شد ضـربه ای زد
خزانهٔ این کــــــشور را خــــالـــــی کرد
خداوندا ما که تسلیـــــم محضـــــیـــم
چرا هر لحــظــــــه می باید بلرزیــــــم
بعداز آن تلخ کــــــامی های دیـــریـــــن
کم کم مـی آمد آن روزهای شـــیــــرین
ماانتخاب کـــردیم مردی بــــا قــــدرت
تاجبران کـــــند ایـــنــهــــمــــه خسارت
فــرزنــــدی از فرزنـــــدان زهـــــرا(س)
که دستش بود در دسـت رهــــبــــرمـــا
تلاشگر بــــودو باهـــــوش و زکـــــاوت
ایران شده بود کشـــــوری با قـــــــدرت
تمام دشــــمنانــــش را شکــــســــت داد
با سلاحی کــــه یـــــزدان بــــــــه او داد
نکرد به اموال مــــــردم دســـــت درازی
نبود او هرگـــــز اهــــــل اختـــــــلاسـی
دوسال از تلــــــــاش او مــی گـــــذشت
تســـلیم هیـــــچ قدرتی نمیگــــشــــــت
آنانکه بااو کــــردنــــــد لــــجــــاجــــــت
باید از روح پــــاکــــش کِشند خــجالت
دشمــن ذره ای از او ندیــــد خـــــطــــا
وگرنـــــه صــــــد برابر میـــــکرد آن را
انـتـــــــقـــــــــاد سازندهٔ دوستـــــــــان
بهتر میکرد هرروز عـمـلکــــــردشــــــان
رجایی دیـــــــگــری از دســــــت دادیم
دلی پر خون و شـــکــــسته داریـــــــــم
خدایا این ملت غصـــــه دار اســــــــت
صبور است کسانی چون او میــخواهد
ایران و ایرانی همه ســــیه پـــــــــوش
چون از دست داده ســیدی باهــــــوش
جــهانی را مـــــات و مبـــــهـــــوت کرد
شنیدند هـــلیکوپتـــــرش سقـــوط کرد
تاصبح هر انسـانی در اضطــــــراب بود
درایران هیچــــکـــس آرام نـمی بــــــود
تو یاری کن مارا خـــالق جــــــــهـــــــان
چو او شود رئــیس جمهــــــور ایــــران

شاعر: مجید بختیاری(مجد)
۳۱اردیبهشت ۱۴۰۳

  • منبع خبر : مژده خبر