شیرجه دروازه بان مشهور ایرانی برای ۴۰ سکه بهار آزادی!

شیرجه دروازه بان مشهور ایرانی برای ۴۰ سکه بهار آزادی!

در خبرها آمده بود یک سنگربان لیگ برتری چهل از یک هوادار متمول هدیه گرفت! موضوعی که سوژه کارتون امروز محمدرضا میرشاه‌ولد شده است.

شیرجه دروازه بان مشهور ایرانی برای ۴۰ سکه بهار آزادی!