صندوق توسعه ملی ۴ میلیارد دلار از بخش نیروگاهی طلب کار است

صندوق توسعه ملی ۴ میلیارد دلار از بخش نیروگاهی طلب کار است

رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی:
صندوق توسعه ملی ۴ میلیارد دلار از بخش نیروگاهی طلب کار است

رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی گفت نیروگاهای کشور در سال گذشته وام‌های ارزی دریافت کردند که به دلیل افزایش نرخ ارز قارد به بازپرداخت آن نیستند.