ضرورت توجه دولت به بخش خصوصی برای سازندگی کشور

این خبر توسط موتور جستجوی هوشمند فرنیوز در سایت قرار داده شده است