طراحی گسل های اقتصادی وتفرقه افکنی اندیشکده های غربی بعد از اتمام انتخابات

طراحی گسل های اقتصادی وتفرقه افکنی اندیشکده های غربی بعد از اتمام انتخابات

به گزارش خبرنگار فر نیوز ( مسعود دریابار)اندیشمندان ضد هویت ایرانی _اسلامی قصد دارند با نشان دادن تفرقه فکری اقتصادیه دولت جدید با رهبرنظام مقدس جمهوری اسلامی ایران با تمرکز بر روی موضوع تحریم ها که می‌تواند گسل های فکری اندیشمندان ایرانی را فعال کند قصد تفرقه افکنی وسنگ اندازی بر سر راه تمدن نوین مدیریتی اقتصادی اسلامی را دارند…

جوانان ومردمان عزیز لطفا در پازل تفرقه غربگرایان بازی نکنید…

ریچار نفیو مسئول اجرایی تحریم های آمریکا در کتاب هنر تحریم ها، نگاهی از درون میدان اشاره کرده به اینکه

ضمن اینکه ظرفیت آمریکا نیز نامحدود نیست وتعداد تحریم های اعمال شده…

به توسعه توانایی ایران در کالاهای دیگر انجامید پس اینجا بالاتر از نشان دادن استقامت، ایران توانسته بود از طوفان تحریم ها بگذرد.

با توجه به صحبت های خود اندیشمندان آمریکایی پروژه طوفان تحریم های حداکثری شکست خورده اما با روی کار آمدن دولت محترم جدید قصد دارن از این گسل های فکری اقتصادی در جهت مسدود کردن مسیر تمدن مدیریتی اقتصادی نوین اسلامی گام بردارند

هشیار باشیم و بازیگردان این پازل تفرقه افکن غربی ها نباشیم

ارادتمند

محمد مهدی خزایی

فعال سیاسی وجهادی