عبدی به تراکتور پیوست

عبدی به تراکتور پیوست

با موافقت یحیی گل‌محمدی، باشگاه با درخواست باشگاه تراکتور تبریز برای انتقال قرضی مهدی به آن باشگاه موافقت کرد و توافق مالی نیز در این ارتباط حاصل شد.

این توافق تا پایان فصل جاری رقابت‌ها اعتبار دارد و بر اساس آن، نام مهدی عبدی از فهرست آسیایی پرسپولیس نیز حذف خواهد شد.

این بازیکن تا خرداد سال ۱۴۰۶ تحت قرارداد با باشگاه پرسپولیس است.

عبدی به تراکتور پیوست