فروش داروهای فرآوری شده در عطاری‌ها ممنوع است

  • lira card

عضو هیات علمی سازمان پزشکی قانونی کشور گفت: عطاری‌ها نمی‌توانند تحت هیچ شرایطی داروهایی که به هر شکل فرآوری شده در اختیار مشتریان قرار دهند همچنین مردم باید بدانند در صورت مصرف همزمان داروهای گیاهی با شیمیایی امکان تداخل دارویی وجود دارد.

فروش داروهای فرآوری شده در عطاری‌ها ممنوع است

به گزارش سلامت نیوز مریماخگریدر گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا افزود: اکنون اقبال خوبی نسبت به مصرف داروهای گیاهی در کشورها به‌خصوص کشورهای آسیایی از جمله ایران که طب مکمل را در پیش گرفته‌اند، ایجاد شده است؛ هرچند که داروهای گیاهی تقلبی در بازار سیاه وجود دارد و از طریق مردم دست به دست می‌شود.

وی هشدار داد: در مصرف همزمان داروهای گیاهی و شیمیایی ممکن است تداخل پیش بیاید زیرا در آنها مواد موثره‌ای وجود دارد که می‌تواند با داروهای مصرفی شیمیایی تداخل داشته باشد.

عضو هیات علمی سازمان پزشکی قانونی کشور گفت: اینتداخلداروییبه‌خصوصدرافرادمسنکهدارایفشارخونودیابتهستند،ممکناستموجبمسمومیتیاگاهیهمموجبمرگشود.

در مصرف همزمان داروهای گیاهی و شیمیایی ممکن است تداخل پیش بیاید زیرا در آنها مواد موثره‌ای وجود دارد که می‌تواند با داروهای مصرفی شیمیایی تداخل داشته باشد

وی ادامه داد: آنچهدرعطاری‌هابهعنواندارویگیاهیعرضهمی‌شود،خلافقوانینتولیدوتوزیعدارواست؛بنابراینعطاری‌هانمی‌توانندتحتهیچشرایطیداروهاییکهبههرشکلیفرآوریشدهدراختیارمشتریانخودقراردهند.

لزوم هماهنگی مشخصات دارو با برچسب نصب شده بر روی آن

اخگری با اشاره به تعریف داروی تقلبی از سوی سازمان بهداشت جهانی، گفت: اگر مشخصات دارو با برچسب نصب شده بر روی آن هماهنگی نداشته باشد، دارو تقلبی محسوب می‌شود مثل اینکه در برچسب قید شده باشد که دارو گیاهی است اما در آن مواد شیمایی یافت شود همچنین در دیگر تعریف سازمان بهداشت جهانی درباره داروهای تقلبی آمده است که دارو مورد نظر فاقد مواد موثره ذکر شده در برچسب است به عنوان مثال در برچسب یک دارو به صورت قرص از مواد موثره استامینون نام برده شده در حالی که حاوی این ماده نیست.

۶ تا ۱۰ درصد داروهای موجود و توزیع شده در دنیا تقلبی هستند

عضو هیات علمی سازمان پزشکی قانونی کشور گفت: داروهادرعطاری‌هابراساساینتعاریفتقلبیمحسوبمی‌شوندهمچنین۶تا۱۰درصدداروهایموجودوتوزیعشدهدردنیابراساساینتعاریفنیزتقلبیهستندوالبتهدرایراناینآماربیشتراست.

داروهای کاهنده وزن حاوی آمفتامین

وی درباره مکمل‌های توزیعی افزود: دربررسی برخیمکمل‌هامانندداروهایکاهشوزنآمدهاستکهاینداروهاحاویآمفتامینهستندکهبهداروهایگیاهیاضافهشدهاستکهالبتهدربررسی‌هایماحتینشانمی‌دهددرپودرهایگیاهیمثلآویشنوجعفرینیزاینمادهموجوداستاماداخلآنهاداروهایتهدیدکنندهحیاتنیزیافتمی‌شودکهمی‌تواندکشندهباشد.

آمفتامین (برگرفتهازآلفامتیلفنیلاتیلآمین) یکمحرکسیستمعصبیمرکزیاستکهدرمعالجهاختلالکمبودتوجهبیش‌فعالی،موادمخدرودرمانچاقیاستفادهمی‌شود. اینداروجزوکلاسفنتیلامیناست. ازجملهآثارمصرفآمفتامینبی‌خوابی،افزایشتمرکز،کاهشخستگیوکاهشاشتهااست.

عوارضمصرفآندردستگاهعصبی(بی‌قراری،بی‌خوابی،سرگیجه،سردرد،بی‌حوصلگی،درطولانی‌مدتافسردگیشدید) وگوارشی(بیاشتهایی،خشکیدهان،کاهشوزن،اسهال،یبوست،کرامپشکم)،قلبیوعروقی(افزایشفشارخون)،وموارد (دیستونیسروگردن،افزایشفشارداخلچشم،ناتوانیوافتوافزایشمیلجنسی) است.

داروهای ترک اعتیاد اعتیادآور

اخگری درباره داروهای ترک اعتیاد که در عطاری‌ها عرضه می‌شود، اظهارداشت: اینداروهامعمولاحاویداروهایمخدر (متادونوترامادول) هستندوازآنجاکهعرضهداروهایمخدرمجوزهایخاصمی‌خواهد،عطاری‌هااینداروهایراداخلکپسول‌هایدست‌سازمی‌ریزندوهدفهمنتیجهسریعوارتقایرضایتمصرفکنندهاستامادرعملنهتنهاشخصاعتیادراترکنمی‌کندبلکهوابستگیجدیدیبرایاوایجادمیشودومشتریثابتعطاریخواهدشد.

متادونوترامادولدودارویاعتیادآورهستندکهطبیعتامانندهرمادهمخدریبهتنهاییعوارضیراباخودبههمراهدارند. تداخلمصرفموادمخدربایکدیگرمیتواندخطراتوعوارضچندبرابریبههمراهداشتهباشد.

به هیچ عنوان داروهای فرآوری شده عطاری‌ها تهیه نشود

عضو هیات علمی سازمان پزشکی قانونی کشور هشدار داد که مردمبههیچعنوانازعطاری‌هاداروهایفرآوریشده (قرص،کپسولوساشه) تهیهنکنندزیرابیشتراینداروهابهدلیلدست‌سازهستندکهبیشتربهشکلکپسولعرضهمی‌شود.

صرف گیاهی بودن یک دارو دلیل بر بی‌ضرر و بی‌خطر بودن آن نیست

وی ادامه داد: شورای عالی سلامت وزارت بهداشت در این زمینه می‌خواهد برای عطاری‌ها قوانین در نظر بگیرد اماآنچهمهماستومردمبایددقتکنندایناستکهحتماقبلازمصرفداروهاباپزشکخودمشورتکنندوداروهاتحتنظرپزشکمعالجمصرفشودودقتداشتهباشندکهصرفگیاهیبودنیکدارودلیلبربیضرروبیخطربودنآننیست.

توزیع داروهای گیاهی در داروخانه‌ها چگونه است؟

اخگری در پاسخ به این سوال که برخی داروها یا شربت‌های گیاهی که در داروخانه‌ها توزیع می‌شوند، چگونه است؟ گفت: ایننوعداروهاوشربت‌هاییکهدرداروخانه‌هاتوزیعمی‌شوندبهدلیلاینکهتحتنظروبامجوزوزارتبهداشتتولیدشدهاست،خطریبرایمصرفنداردامااگرایننوعشربت‌هادرعطاری‌هاودستسازباشدوبرچسبهمنداشتهباشدهمچنینفاقدمجوزهایلازمباشد،نبایدمصرفشود.

وی افزود: یکدستهدیگرازداروهایگیاهیکهدرعطاری‌هاعرضهمیشود،داروهایتقویتقوایجنسیاستکهمصرفآنبرایافرادمسنکهدارایمشکلاتقلبیوعروقیهستندمی‌تواندخطرناکباشد

وجود کورتون در داروهای افزاینده وزن

وی تاکید کرد: دستهدیگریازداروهاییکهدرعطاری‌هاعرضهمی‌شود،داروهایافزایندهوزناستکهتوسطجوانانیکهمی‌خواهندتودهبدنیبیشتریداشتهباشندووزناضافهکنند،مصرفمی‌شود. مصرفاینداروهاموجبافزایشآبدربدنمی‌شودومصرفکنندهاحساسافزایشوزندارد؛درصورتیکهدراینداروهاکورتونوجودداردکهمی‌تواندعوارضمتعددیرادرپیداشتهباشد.

کرم‌های موضعی برای کاهش دردهای عضلانی دارای کورتون است و مصرف آنها منجر به پوکی استخوان، زخم، افسردگی و دیابت می‌شود

عضو هیات علمی سازمان پزشکی قانونی کشور در مورد مصرف کرم‌های موضعی برای کاهش دردهای عضلانی و دست و پا نیز گفت: این نوع کرم‌ها نیز دارای کورتون است و مصرف آنها منجر به پوکی استخوان، زخم، افسردگی و دیابت می‌شود.

وی ادامه داد: به دلیل اینکه این داروها حاوی کورتون هستند، التهاب را کاهش می‌دهد و درد تخفیف می‌یابد اما عوارض متعددی دارد و به‌خصوص می‌تواند با داروهای فشار خون تداخل داشته باشد.

اخگری خاطرنشان کرد: حتیدرمصرفداروهایاستانداردتوسطپزشکهمنکاتیمانندسنبیمار،جنس،داروهایمصرفی،بیماری‌هایزمینه‌ایوتداخلاتداروییموردتوجهقرارمی‌گیردومتناسببااینمواردبرایبیمارداروتجویزمی‌شود.

عضو هیات علمی سازمان پزشکی قانونی کشور در مورد داروهایی که از طریق ماهواره و فضای مجازی تبلیغ می‌شود هم گفت: این داروها از طریق فضای‌های غیررسمی و بدون نظارت وزارت بهداشت توزیع می‌شود و می‌تواند حاوی مواد مخدر باشد و به صرف ادعای یک شبکه در فضای مجازی یا تبلیغات ماهواره که آن دارو بدون عوارض است، نمی‌توان دارو را مصرف و اعتماد کرد.