فهرست احزاب وگروه های سیاسی دارای مجوز دراستان کرمانشاه
فهرست احزاب وگروه های سیاسی دارای مجوز دراستان کرمانشاه

فهرست احزاب وگروه هایسیاسیدارای مجوزدراستان کرمانشاهردیفنام حزب یا گروه سیاسیگستره فعالیت۱جامعه دانشجویان و دانش آموختگان کرمانشاهی(جاداک)حزباستانی۲حزب توسعه کرمانشاهحزباستانی۳مجمع اصلاحطلبان کرمانشاهحزباستانی۴شعبه حزب همبستگی ایران اسلامی در کرمانشاهاستان کرمانشاه۵شعبه جامعه اسلامیحامیان کشاورزی در کرمانشاهاستان کرمانشاه۶شعبه جمعیت وفاداران انقلاب اسلامی در کرمانشاهاستان کرمانشاه۷شعبه جمعیت جانبازان انقلاب اسلامی در کرمانشاهاستان کرمانشاه۸دفترحزب کارگزان سازندگی در شهرستان کرمانشاهشهرستان کرمانشاه۹دفترحزب ارادهملت ایران […]

فهرست احزاب وگروه هایسیاسیدارای مجوزدراستان کرمانشاه
ردیف
نام حزب یا گروه سیاسیگستره فعالیت
۱
جامعه دانشجویان و دانش آموختگان کرمانشاهی(جاداک)حزباستانی
۲
حزب توسعه کرمانشاهحزباستانی
۳
مجمع اصلاحطلبان کرمانشاهحزباستانی
۴
شعبه حزب همبستگی ایران اسلامی در کرمانشاهاستان کرمانشاه
۵
شعبه جامعه اسلامیحامیان کشاورزی در کرمانشاهاستان کرمانشاه
۶
شعبه جمعیت وفاداران انقلاب اسلامی در کرمانشاهاستان کرمانشاه
۷
شعبه جمعیت جانبازان انقلاب اسلامی در کرمانشاهاستان کرمانشاه
۸
دفترحزب کارگزان سازندگی در شهرستان کرمانشاهشهرستان کرمانشاه
۹
دفترحزب ارادهملت ایران در شهرستان کرمانشاهشهرستان کرمانشاه
۱۰
دفترجامعه اسلامی کارگران درشهرستان کرمانشاهشهرستان کرمانشاه
۱۱
دفترحزب جمهوریت ایران اسلامی در شهرستان کرمانشاهشهرستان کرمانشاه
۱۲
دفترجمعیت حمایت از حقوق بشر زنان درشهرستان کرمانشاهشهرستان کرمانشاه
۱۳
دفترحزب آزادی در شهرستان کرمانشاهشهرستان کرمانشاه
۱۴
دفتر، خانه کشاورز در شهرستان کرمانشاهشهرستان کرمانشاه
۱۵
دفترمجمع متخصصین ایران اسلامی در شهرستان کرمانشاهشهرستان کرمانشاه
۱۶
دفترمجمع نیروهای خط امام در شهرستان کرمانشاهشهرستان کرمانشاه
۱۷
دفترجامعه اسلامی فرهنگیان در شهرستان کرمانشاهشهرستان کرمانشاه
۱۸
دفتر انجمن اسلامی معلمان در شهرستان کرمانشاهشهرستان کرمانشاه
۱۹
دفتر حزب اسلامی ایران زمین در شهرستان کرمانشاهشهرستان کرمانشاه
۲۰
دفتر حزب وحدت و همکاری ملی در شهرستان کرمانشاهشهرستان کرمانشاه
۲۱
دفتر جامعه زینب(س) در شهرستان کرمانشاهشهرستان کرمانشاه
۲۲
دفتر جامعه اسلامی کارمندان در شهرستان کرمانشاهشهرستان کرمانشاه
۲۳
دفتر حزب موتلفه اسلامی در شهرستان کرمانشاهشهرستان کرمانشاه
۲۴
دفتر حزب اسلامی کار در شهرستان کرمانشاهشهرستان کرمانشاه
۲۵
دفتر مجمع فرهنگیان ایران اسلامی در شهرستان کرمانشاهشهرستان کرمانشاه
۲۶
دفتر انجمن اسلامی جامعه پزشکی ایران اسلامی در شهرستانکرمانشاهشهرستان کرمانشاه
۲۷
دفتر جمعیت زنان مسلمان نواندیش در شهرستان کرمانشاهشهرستان کرمانشاه
۲۸
دفتر جمعیت رهپویان در شهرستان کرمانشاهشهرستان کرمانشاه

۲۹دفتر حزب مردمی اصلاحات در شهرستان کرمانشاهشهرستان کرمانشاه
۳۰
دفتر حزب همبستگی ایران اسلامی در شهرستان کرمانشاهشهرستان کرمانشاه
۳۱
دفتر حزب جوانان ایران اسلامی در شهرستان کرمانشاهشهرستان کرمانشاه
۳۲
دفتر جمعیت حامیان انقلاب اسلامی در شهرستان کرمانشاهشهرستان کرمانشاه
۳۳
دفتر سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی در شهرستان کرمانشاهشهرستان کرمانشاه
۳۴
دفتر مجمع اصلاح طلبان در شهرستان کرمانشاهشهرستان کرمانشاه
۳۵
دفتر حزب مستقل واعتدال ایران در شهرستان کرمانشاهشهرستان کرمانشاه
۳۶
دفتر مجمع اسلامی کارکنان بانکها در شهرستان کرمانشاهشهرستان کرمانشاه
۳۷
دفتر حزب ترقی ایران در شهرستان کرمانشاهشهرستان کرمانشاه
۳۸
دفتر جامعه دانشجویان و دانش آموختگان کرمانشاه(جاداک) در شهرستان کرمانشاهشهرستان کرمانشاه
۳۹
دفتر انجمن روزنامه نگاران زن ایران در شهرستان کرمانشاهشهرستان کرمانشاه
۴۰
دفتر انجمن اسلامی مهندسان ایران در شهرستان کرمانشاهشهرستان کرمانشاه
۴۱
دفتر جبهه پایداری انقلاب اسلامی در شهرستان کرمانشاهشهرستان کرمانشاه
۴۲
دفتر کانون فارغ التحصیلان آذربایجان غربی در شهرستان کرمانشاهشهرستان کرمانشاه
۴۳
دفتر حزب توسعه وعدالت ایران در شهرستان کرمانشاهشهرستان کرمانشاه
۴۴
دفترمجمع ایثارگران در شهرستان کرمانشاهشهرستان کرمانشاه
۴۵
دفتر مجمع بانوان اصلاح طلبدر شهرستان کرمانشاهشهرستان کرمانشاه
۴۶
دفتر جمعیتجانبازان انقلاب اسلامی در شهرستان کرمانشاهشهرستان کرمانشاه
۴۷
دفتر حزب اعتماد ملی در شهرستان کرمانشاهشهرستان کرمانشاه
۴۸
دفتر انجمن روزنامه نگاران زن مسلمان در شهرستان کرمانشاهشهرستان کرمانشاه
۴۹
دفترکانون دانشگاهیان ایران اسلامیدر شهرستان کرمانشاهشهرستان کرمانشاه
۵۰
دفتر حزب همبستگی ایران اسلامی در شهرستان کرمانشاهشهرستان کرمانشاه
۵۱
دفترحزب ثقلین درشهرستان کرمانشاهشهرستان کرمانشاه
۵۲
دفترحزب همدلی مردم تحول خواه درشهرستان کرمانشاهشهرستان کرمانشاه
۵۳
دفترجمعیت ایثار گران انقلاب اسلامیدر شهرستان کرمانشاهشهرستان کرمانشاه
۵۴
دفتر کانون زندانیان مسلمان قبل از انقلاب شهرستان کرمانشاهشهرستان کرمانشاه
۵۵
دفترجامعه فاطمیون شهرستان کنگاورشهرستان کنگاور
۵۶
دفترمجمع اصلاح طلبان در شهرستان کنگاورشهرستان کنگاور
۵۷
دفتر انجمن روزنامه نگاران مسلمان در شهرستانکنگاورشهرستان کنگاور

۵۸دفترجامعه دانشجویان و دانش آموختگان کرمانشاهی در شهرستان روانسرشهرستان روانسر
۵۹
دفترجمعیت حامیان انقلاب اسلامی در شهرستان روانسرشهرستان روانسر
۶۰
دفترکانون تربیت اسلامی در شهرستان روانسرشهرستان روانسر
۶۱
دفترمجمع اصلاح طلبان کرمانشاه در شهرستان سنقرشهرستان سنقر
۶۲
دفترمجمع اصلاح طلبان کرماشاه درشهرستان ثلاث باباجانیشهرستان ثلاث باباجانی
۶۳
دفتر انجمن روزنامه نگاران مسلمان در شهرستان ثلاث باباجانیشهرستان ثلاث باباجانی
۶۴
دفترمجمع اصلاح طلبان کرمانشاه درشهرستان گیلانغربشهرستان گیلانغرب
۶۵
انجمن روزنامه نگاران مسلمان در شهرستان گیلانغرب.شهرستان گیلانغرب
۶۶
دفتر مجمع اصلاح طلبان استان کرمانشاه در شهرستان جوانرودشهرستان جوانرود
۶۷
دفترمجمع اصلاح طلبان کرمانشاه در شهرستان سرپل ذهابشهرستانسرپل ذهاب
۶۸
دفترجعیت حامیان انقلاب اسلامی در شهرستان پاوهشهرستان پاوه
۶۹
دفترمجمع اصلاح طلبان کرمانشاه در شهرستان صحنهشهرستان صحنه
۷۰
دفترانجمن روزنامه نگاران مسلمان در شهرستان اسلام آبادغربشهرستان اسلام آبادغرب

پیشنهاد می شود این مطلب را نیز بخوانید
تجویز نسخ کاغذی از اول دی در مراکز درمانی استان غیرقانونی است،