لیست قیمت های متفاوت انواع پنیر محلی / پنیر خاکه چیست ؟

پنیر پوستی شناخته شده ترین و معروفترین پنیر سنتی ناحیه شرقی ایران است که بدون افزودن هیچ گونه استارتر و از شیر خام تهیه می شود. مسئله مهم در تولید این محصول احتمال آلودگی آن به انواع میکروبهای بیماریزا میباشد. در شرایط محلی برای سالم سازی، پنیر حداقل به مدت یک ماه درون پوست نگهداری شده و بدون آگاهی از وضعیت آلودگی مصرف می‌گردد.

در بازار مواد غذایی قیمت یک کیلو پنیر خیکی گوسفندی(موتال پنیری) مبلغ ۳۶۶,۷۰۰ تومان است این در حالیست که قیمت یک کیلونیر لیقوان مبلغ ۲۹۰ هزار تومان می باشد.

قیمت انواع پنیر محلی
نام محصول مقدار قیمت / تومان
پنیر خیکی گوسفندی(موتال پنیری) یک کیلوگرم ۳۶۶,۷۰۰
پنیر کفیر اوجور یک کیلوگرم ۱۹۰,۹۰۰
پنیر لیقوان گوسفندی یک کیلوگرم ۲۹۰,۰۰۰
پنیر سیاهمزگی یک کیلوگرم ۲۷۰,۰۰۰
پنیر گاوی محلی یک کیلوگرم ۲۳۰,۰۰۰
پنیر محلی دامنه های سبلان یک کیلوگرم ۲۶۰,۰۰۰