مجری «زندگی پس از زندگی» استاد دانشگاه شریف شد

مجری «زندگی پس از زندگی» استاد دانشگاه شریف شد

پس از خبر تدریس کردن مجری برنامه جهان آرا، مجری « » هم استاد دانشگاه شریف شد.

، دیگر مجری صداوسیما نیز قرار است به دانشجویان دانشگاه شریف درس «آیین زندگی» بدهد. این انتخاب برای تدریس «آیین زندگی» بسیار شایسته و به جا بوده است.

مجری «زندگی پس از زندگی» استاد دانشگاه شریف شد