محمود فکری سایپا را نقره داغ کرد

محمود فکری سایپا را نقره داغ کرد

کمیته وضعیت آرای خود را درمورد پرونده‌های مختلف به شرح زیر صادر کرد:

* با توجه به شکایت امین عباسی از باشگاه آرمان گهر سیرجان، کمیته وضعیت نسبت به دعوی خواهان به میزان یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال قرار رد صادر کرد.

*در پی شکایت از باشگاه پارس جنوبی جم، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۲ میلیارد و ۶۲۵ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۵۷ میلیون و ۲۲۵ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

*در پرونده شکایت سعید محمدی فر از باشگاه سایپا، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۳ میلیارد و ۲۸ میلیون و ۲۵۰ هزار ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۶۶ میلیون و ۱۵ هزار و ۸۵۰ ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد. همچنین کمیته وضعیت نسبت به دعوی خواهان به میزان ۲۷۱ میلیون و ۷۵۰ هزار ریال قرار رد صادر کرد.

*با توجه به شکایت محمد جواد عشقی از باشگاه ، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۱۹۳ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۴ میلیون و ۲۱۸ هزار و ۳۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

*در پی شکایت احسان سهیلی مقدم از باشگاه مقاومت البرز (فوتسال)، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۹۰۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۱۹ میلیون و ۶۲۰ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

*در پرونده شکایت محمود فکری از باشگاه سایپا، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۱۰ میلیارد و ۲۵۹ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۲۲۳ میلیون و ۶۴۶ هزار و ۲۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد. همچنین کمیته وضعیت نسبت به مازاد خواسته خواهان به مبلغ یک میلیارد و ۴۴۱ میلیون قرار رد صادر کرد.

*با توجه به شکایت رضا خالقی فر از باشگاه ذوب آهن اصفهان، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۱۱ میلیارد و ۹۸۶ میلیون و ۱۳۷ هزار و ۱۲ ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۲۶۱ میلیون و ۲۹۷ هزار و ۷۸۷ ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد. همچنین کمیته وضعیت نسبت به مازاد خواسته خواهان به مبلغ ۵۶۳ میلیون و ۸۶۲ هزار و ۹۸۸ ریال قرار رد صادر کرد.

*در پی شکایت مسعود عبدالهی از باشگاه مس سونگون ورزقان (فوتسال)، این باشگاه به پرداخت به مبلغ ۸۰۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۱۷ میلیون و ۳۳۰ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

محمود فکری سایپا را نقره داغ کرد