محکومیت باشگاه پرسپولیس با حکم کمیته وضعیت

محکومیت باشگاه پرسپولیس با حکم کمیته وضعیت

در پی شکایت محمدجواد صفری از باشگاه چیپس کامل (رکن آذین)، این باشگاه به پرداخت مبلغ یک میلیارد و ۲۹۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۲۸ میلیون و ۱۲۲ هزار ریال بابت هزینه در حق خواهان محکوم شد.

*در پرونده شکایت محمد مهدی خانی از باشگاه ، این باشگاه به پرداخت ۲ میلیارد و ۲۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۱۰۴ میلیون و ۶۴۰ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد. همچنین کمیته وضعیت نسبت به دعوی خواهان به میزان ۲ میلیارد ریال قرار رد صادر کرد.

*با توجه به شکایت علی آزادمنش از باشگاه ون پارس نقش جهان، کمیته وضعیت نسبت به دعوی خواهان به میزان مبلغ ۳ میلیارد و ۳۶۰ میلیون ریال قرار رد صادر کرد.

*در پرونده شکایت مصطفی ناییج پور از باشگاه نفت مسجد سلیمان، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۳ میلیارد و ۳۵ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۶۶ میلیون و ۱۶۳ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد. همچنین کمیته وضعیت نسبت به دعوی خواهان به میزان یک میلیارد و ۴۶۵ میلیون ریال قرار رد صادر کرد.

*در پی شکایت جهانبخش ذبیحی از باشگاه نفت مسجد سلیمان، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۳ میلیارد و ۲۵ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۶۵ میلیون و ۹۴۵ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد. همچنین کمیته وضعیت نسبت به دعوی خواهان به میزان ۲۷۵ میلیون ریال قرار رد صادر کرد.

محکومیت باشگاه پرسپولیس با حکم کمیته وضعیت