مراسم ملی تقدیر از شوراهای آموزش و پرورش
دوشنبه 25 دی 1402-16:06

';
this.title = 'عکس ' + (this.index + 1) + ' از ' + this.group.length + (this.title ? ' – ' + this.title : '') + downloadButton;

var alt = this.element.find('img').attr('alt');
this.inner.find('img').attr('alt', alt);
},

});

//$(".photoThumbnail").each(function () {
// var parWidth = $(this).parent().width();
// $(this).parent().height(parWidth);
//});

});

$(window).load(function () {
//$(".photoThumbnail").each(function () {
// var parWidth = $(this).parent().width();
// $(this).parent().height(parWidth);

// var parHeight = $(this).parent().height();
// var martop = (parHeight – $(this).height()) / 2;
// $(this).css('margin-top', martop);
//});
});

نام عکاس: بهمن صادقی

زمان انتشار: دوشنبه 25 دی 1402 15:47

مراسم ملی تقدیر از شوراهای آموزش و پرورش

مراسم ملی تقدیر از شوراهای آموزش و پرورش سراسر کشور، صبح دوشنبه (۲۵ دی ۱۴۰۲) با حضور «احمد وحیدی» وزیر کشور و « رضامراد صحرایی» وزیر آموزش و پرورش در سالن پیامبر اعظم وزارت کشور برگزار شد.


مراسم ملی تقدیر از شوراهای آموزش و پرورش | Bahman Sadeghi


مراسم ملی تقدیر از شوراهای آموزش و پرورش | Bahman Sadeghi


مراسم ملی تقدیر از شوراهای آموزش و پرورش | Bahman Sadeghi


مراسم ملی تقدیر از شوراهای آموزش و پرورش | Bahman Sadeghi


مراسم ملی تقدیر از شوراهای آموزش و پرورش | Bahman Sadeghi


مراسم ملی تقدیر از شوراهای آموزش و پرورش | Bahman Sadeghi


مراسم ملی تقدیر از شوراهای آموزش و پرورش | Bahman Sadeghi


مراسم ملی تقدیر از شوراهای آموزش و پرورش | Bahman Sadeghi


مراسم ملی تقدیر از شوراهای آموزش و پرورش | Bahman Sadeghi


مراسم ملی تقدیر از شوراهای آموزش و پرورش | Bahman Sadeghi


مراسم ملی تقدیر از شوراهای آموزش و پرورش | Bahman Sadeghi


مراسم ملی تقدیر از شوراهای آموزش و پرورش | Bahman Sadeghi


مراسم ملی تقدیر از شوراهای آموزش و پرورش | Bahman Sadeghi


مراسم ملی تقدیر از شوراهای آموزش و پرورش | Bahman Sadeghi


مراسم ملی تقدیر از شوراهای آموزش و پرورش | Bahman Sadeghi


مراسم ملی تقدیر از شوراهای آموزش و پرورش | Bahman Sadeghi


مراسم ملی تقدیر از شوراهای آموزش و پرورش | Bahman Sadeghi


مراسم ملی تقدیر از شوراهای آموزش و پرورش | Bahman Sadeghi


مراسم ملی تقدیر از شوراهای آموزش و پرورش | Bahman Sadeghi


مراسم ملی تقدیر از شوراهای آموزش و پرورش | Bahman Sadeghi


مراسم ملی تقدیر از شوراهای آموزش و پرورش | Bahman Sadeghi


مراسم ملی تقدیر از شوراهای آموزش و پرورش | Bahman Sadeghi


مراسم ملی تقدیر از شوراهای آموزش و پرورش | Bahman Sadeghi


مراسم ملی تقدیر از شوراهای آموزش و پرورش | Bahman Sadeghi


مراسم ملی تقدیر از شوراهای آموزش و پرورش | Bahman Sadeghi


مراسم ملی تقدیر از شوراهای آموزش و پرورش | Bahman Sadeghi


مراسم ملی تقدیر از شوراهای آموزش و پرورش | Bahman Sadeghi


مراسم ملی تقدیر از شوراهای آموزش و پرورش | Bahman Sadeghi


مراسم ملی تقدیر از شوراهای آموزش و پرورش | Bahman Sadeghi


مراسم ملی تقدیر از شوراهای آموزش و پرورش | Bahman Sadeghi


مراسم ملی تقدیر از شوراهای آموزش و پرورش | Bahman Sadeghi


مراسم ملی تقدیر از شوراهای آموزش و پرورش | Bahman Sadeghi


مراسم ملی تقدیر از شوراهای آموزش و پرورش | Bahman Sadeghi


مراسم ملی تقدیر از شوراهای آموزش و پرورش | Bahman Sadeghi


مراسم ملی تقدیر از شوراهای آموزش و پرورش | Bahman Sadeghi


مراسم ملی تقدیر از شوراهای آموزش و پرورش | Bahman Sadeghi


مراسم ملی تقدیر از شوراهای آموزش و پرورش | Bahman Sadeghi


مراسم ملی تقدیر از شوراهای آموزش و پرورش | Bahman Sadeghi


مراسم ملی تقدیر از شوراهای آموزش و پرورش | Bahman Sadeghi


مراسم ملی تقدیر از شوراهای آموزش و پرورش | Bahman Sadeghi


مراسم ملی تقدیر از شوراهای آموزش و پرورش | Bahman Sadeghi


مراسم ملی تقدیر از شوراهای آموزش و پرورش | Bahman Sadeghi


مراسم ملی تقدیر از شوراهای آموزش و پرورش | Bahman Sadeghi


مراسم ملی تقدیر از شوراهای آموزش و پرورش | Bahman Sadeghi


مراسم ملی تقدیر از شوراهای آموزش و پرورش | Bahman Sadeghi


مراسم ملی تقدیر از شوراهای آموزش و پرورش | Bahman Sadeghi


مراسم ملی تقدیر از شوراهای آموزش و پرورش | Bahman Sadeghi


مراسم ملی تقدیر از شوراهای آموزش و پرورش | Bahman Sadeghi


مراسم ملی تقدیر از شوراهای آموزش و پرورش | Bahman Sadeghi


مراسم ملی تقدیر از شوراهای آموزش و پرورش | Bahman Sadeghi

کلمات کلیدی:


مراسم ملی تقدیر از شوراهای آموزش و پرورش


شوراهای آموزش و پرورش


رضامراد صحرایی


احمد وحیدی