مسافران از انجام پروازها مطمئن شوند

این خبر توسط موتور جستجوی هوشمند فرنیوز در سایت قرار داده شده است