نفقه فرزند بر عهده چه‌کسی است؟

نفقه فرزند بر عهده چه‌کسی است؟

به‌عهده پدر است. اگر پدر حضانت را به‌عهده داشته باشد یا اینکه حضانت برعهده مادر یا شخص دیگری باشد، پرداخت نفقه فرزند که به‌طور عمده شامل مسکن، لباس، خوراک و نیاز‌های درمانی است، به‌عهده پدر خواهد بود که درصورت خودداری از پرداخت (با وجود داشتن استطاعت مالی) جرم بوده و درصورت شکایت ذی‌نفع، دادگاه او را به حبس از ۳‌ماه و یک روز تا ۵‌ماه محکوم می‌کند.

نفقه فرزند بر عهده چه‌کسی است؟