هزینه زندگی در استانبول ۴۷۴۹۳ لیر در ماه

هزینه زندگی در استانبول ۴۷۴۹۳ لیر در ماه

هزینه زندگی در استانبول ۴۷۴۹۳ لیر در ماه

هزینه زندگی در استانبول نسبت به ماه قبل ۳.۳۵ درصد و نسبت به دسامبر سال قبل ۷۲.۱۰ درصد افزایش یافته است

به گزارش بازار، بر اساس تحقیقات آژانس برنامه ریزی استانبول، هزینه زندگی در استانبول نسبت به ماه مشابه سال گذشته ۷۸.۴۸ درصد افزایش یافته است. متوسط هزینه زندگی یک خانواده چهار نفره در استانبول ۴۷۴۹۳ لیر محاسبه شده است.

طبق بیانیه آژانس برنامه ریزی استانبول، هزینه زندگی در استانبول نسبت به ماه قبل ۳.۳۵ درصد و نسبت به دسامبر سال قبل ۷۲.۱۰ درصد افزایش یافته است