هوای کرمانشاه، قصرشیرین، کنگاور و گیلانغرب در وضعیت ناسالم
قرار دارد
هوای کرمانشاه، قصرشیرین، کنگاور و گیلانغرب در وضعیت ناسالم
قرار دارد

کرمانشاه-پایگاه خبری طلوع-شاخص کیفی هوای شهرکرمانشاه AQiدر ۲۴ساعت گذشته از ساعت ۷صبح مورخ ۹۹/۱۲/۲۷لغایت ۷ صبح مورخ ۹۹/۱۲/۲۸عدد ۱۶۰ می باشد که بیانگر وضعیت ناسالم می باشد./شاخص کیفی هوای شهرستان قصرشیرین AQiدر ۲۴ساعت گذشته از ساعت ۷صبح مورخ ۹۹/۱۲/۲۷لغایت ۷صبح مورخ ۹۹/۱۲/۲۸عدد ۱۶۶ می باشد که بیانگر وضعیت ناسالم برای گروههای حساس می باشد./شاخص کیفی […]

هوای کرمانشاه، قصرشیرین، کنگاور و گیلانغرب در وضعیت ناسالم قرار دارد

کرمانشاه-پایگاه خبری طلوع-شاخص کیفی هوای شهرکرمانشاه AQiدر ۲۴ساعت گذشته از ساعت ۷صبح مورخ ۹۹/۱۲/۲۷لغایت ۷ صبح مورخ ۹۹/۱۲/۲۸عدد ۱۶۰ می باشد که بیانگر وضعیت ناسالم می باشد./شاخص کیفی هوای شهرستان قصرشیرین AQiدر ۲۴ساعت گذشته از ساعت ۷صبح مورخ ۹۹/۱۲/۲۷لغایت ۷صبح مورخ ۹۹/۱۲/۲۸عدد ۱۶۶ می باشد که بیانگر وضعیت ناسالم برای گروههای حساس می باشد./شاخص کیفی هوای شهرستان کنگاور AQiدر ۲۴ساعت گذشته از ساعت ۷صبح مورخ ۹۹/۱۲/۲۷لغایت ۷ مورخ ۹۹/۱۲/۲۸عدد ۱۲۸می باشد که بیانگر وضعیت ناسالم برای گروههای حساس می باشد./شاخص کیفی هوای شهرستان گیلانغرب AQiدر ۲۴ساعت گذشته از ساعت ۷صبح مورخ ۹۹/۱۲/۲۷لغایت ۷ صبح مورخ ۹۹/۱۲/۲۸عدد ۱۶۴ می باشد که بیانگر وضعیت ناسالم برای گروههای حساس می باشد.

شاخص کیفی هوای شهرکرمانشاه AQiدر ۲۴ساعت گذشته از ساعت ۷صبح مورخ ۹۹/۱۲/۲۷لغایت ۷ صبح مورخ ۹۹/۱۲/۲۸عدد ۱۶۰ می باشد که بیانگر وضعیت ناسالم می باشد.

شاخص کیفی هوای شهرستان قصرشیرین AQiدر ۲۴ساعت گذشته از ساعت ۷صبح مورخ ۹۹/۱۲/۲۷لغایت ۷صبح مورخ ۹۹/۱۲/۲۸عدد ۱۶۶ می باشد که بیانگر وضعیت ناسالم برای گروههای حساس می باشد.

شاخص کیفی هوای شهرستان کنگاور AQiدر ۲۴ساعت گذشته از ساعت ۷صبح مورخ ۹۹/۱۲/۲۷لغایت ۷ مورخ ۹۹/۱۲/۲۸عدد ۱۲۸می باشد که بیانگر وضعیت ناسالم برای گروههای حساس می باشد.

شاخص کیفی هوای شهرستان گیلانغرب AQiدر ۲۴ساعت گذشته از ساعت ۷صبح مورخ ۹۹/۱۲/۲۷لغایت ۷ صبح مورخ ۹۹/۱۲/۲۸عدد ۱۶۴ می باشد که بیانگر وضعیت ناسالم برای گروههای حساس می باشد.

پیشنهاد می شود این مطلب را نیز بخوانید
هشدار دادستان کرمانشاه برای جلوگیری از وقوع حریق در جنگل هاو مراتع