وقوع زمین لرزه‌ی ۳.۲ دهم ریشتری در سرپلذهاب
وقوع زمین لرزه‌ی ۳.۲ دهم ریشتری در سرپلذهاب