پیش‌بینی قانون اساسی برای شرایط فقدان رئیس جمهور

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای شرایط فقدان ریاست جمهور پیشبینی های لازم را انجام داده است.

️در اصل 131 قانون اساسی به صورت کامل این مسئله توضیح داده شده است.️در صورت فقدان ریاست جمهور، معاون اول وی به همراه رئیس مجلس و رئیس قوه قضائیه شورای ریاست جمهوری را تشکیل داده و ضمن انجام وظایف رئیس جمهور، موظف اند در مدت ۵۰ روز انتخابات را برگزار کرده و رئیس جمهور جدید را انتخاب کنند.
متن اصل 131 قانون اساسی به شرح زیر است: ️در صورت فوت، عزل، استعفاء، غیبت یا بیماری بیش از دو ماه رئیس جمهور و یا در موردی که مدت ریاست جمهوری پایان یافته و رئیس جمهور جدید بر اثر موانعی هنوز انتخاب نشده و یا امور دیگری از این قبیل، معاون اول رئیس جمهور با موافقت رهبری اختیارات و مسئولیت‌های وی را برعهده می‌گیرد و شورایی متشکل از رئیس مجلس و رئیس قوه قضاییه و معاون اول رئیس جمهور موظف است ترتیبی دهد که حداکثر ظرف مدت پنجاه روز رئیس جمهور جدید انتخاب شود، در صورت فوت معاون اول و یا امور دیگری که مانع انجام وظایف وی گردد و نیز در صورتی که رئیس جمهور معاون اول نداشته باشد مقام رهبری فرد دیگری را به جای او منصوب می‌کند