کابل برق جان سارق جوان گرفت
کابل برق جان سارق جوان گرفت

سرویس کرمانشاه _ ” اگر خود را تغییر ندهیم، کسی را تغییر نخواهیم داد. اگر متحول نشویم، جامعه متحول نخواهد شد و اگر درون را متحول نکنیم، بیرون متحول نخواهد شد. این راز هستی است … .” پیشنهاد می شود این مطلب را نیز بخوانید اینجا محبت به سه هزار خانواده روبان خورد/ لیله القدرجهادی‌ها […]

سرویس کرمانشاه _ ” اگر خود را تغییر ندهیم، کسی را تغییر نخواهیم داد. اگر متحول نشویم، جامعه متحول نخواهد شد و اگر درون را متحول نکنیم، بیرون متحول نخواهد شد. این راز هستی است … .”

پیشنهاد می شود این مطلب را نیز بخوانید
وضعیت هوای ۴ شهرستان کرمانشاه ناسالم شد