کارنامه قیمت آهن آلات ساختمانی در بازار / تیرآهن کیلویی چند؟

قیمت آهن به عنوان یکی از مهمترین مواد اولیه صنعتی، تحت تاثیر عوامل مختلفی قرار می‌گیرد. این عوامل شامل عوامل اقتصادی، سیاسی، فنی و محیطی هستند. عوامل اقتصادی شامل تقاضا و عرضه در بازار، تغییرات نرخ ارز، تورم و نرخ بهره‌ی بانکی هستند. عوامل سیاسی شامل تحریم‌ها، تغییرات سیاست‌های دولتی و تغییرات قوانین و مقررات هستند. عوامل فنی شامل تغییرات در فرآیند تولید و استفاده از فناوری‌های جدید هستند.

آخرین قیمت آهن آلات در چهارم آذر ۱۴۰۲ به شرح زیر است:

قیمت روز تیرآهن

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

تیرآهن ۱۲

۱۲ متری

۱۲۲

۳۹.۹۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۱۴

۱۲ متری

۱۵۵

۴۱.۸۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۱۶

۱۲ متری

۱۹۵

۴۷.۱۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۱۸

۱۲ متری

۲۲۵

۵۷.۰۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۲۰

۱۲ متری

۲۷۶

۷۰.۲۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۲۲

۱۲ متری

۳۱۵

۸۳.۲۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۲۴

۱۲ متری

۳۶۹

۹۴.۸۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۲۷

۱۲ متری

۴۳۴

۱۱۰.۰۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۳۰

۱۲ متری

۵۰۰

۱۳۵.۰۰۰.۰۰۰

قیمت روز میلگرد

شاخه

(کیلوگرم) وزن

(ریال) قیمت

هر کیلو میلگرد ۶.۵

کلاف

۴.۵

۲۵۱.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۸

شاخه

۶

۲۳۹.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۱۰

۱۲ متری

۷.۵

۲۳۵.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۱۲

۱۲ متری

۱۱

۲۳۵.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۱۴

۱۲ متری

۱۵

۲۳۵.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۱۶

۱۲ متری

۱۹

۲۳۵.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۱۸

۱۲ متری

۲۵

۲۳۵.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۲۰

۱۲ متری

۳۰

۲۳۵.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۲۲

۱۲ متری

۳۶

۲۴۲.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۲۵

۱۲ متری

۴۷

۲۳۵.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۲۸

۱۲ متری

۵۶

۲۳۵.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۳۲

۱۲ متری

۷۵

۲۳۷.۹۰۰

قیمت روز پروفیل

شاخه

(کیلوگرم) وزن

(ریال) قیمت

هر کیلو پروفیل۵۰۷ -۵۰۸ -۵۰۹

۶ متری

هر متر ۲.۴۴

۳۷۵.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۱۰ در ۲۰

۶ متری

۴.۵

۳۷۵.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۱۰ در ۲۵

۶ متری

۵.۵

۳۷۵.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۱۰ در ۳۰

۶ متری

۶.۵

۳۷۵.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۲۰ در ۲۰

۶ متری

۷

۳۷۵.۵۰۰

هر کیلو قوطی ۲۰ در ۳۰

۶ متری

۹.۵

۳۷۵.۵۰۰

هر کیلو قوطی ۲۵ در ۲۵

۶ متری

۹

۳۷۵.۵۰۰

هر کیلو قوطی ۳۰ در ۵۰

۶ متری

۱۶

۳۷۵.۵۰۰

هر کیلو قوطی ۳۰ در ۶۰

۶ متری

۱۷

۳۷۵.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۴۰ در ۴۰

۶ متری

۱۵

۳۷۵.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۴۰ در ۶۰

۶ متری

۱۹

۳۷۵.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۴۰ در ۱۰۰

۶ متری

۲۸

۳۶۵.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۴۰ در ۸۰

۶ متری

۲۳

۳۷۵.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۷۰ در ۷۰

۶ متری

۲۷

۳۷۵.۰۰۰

قیمت روز ناودانی

شاخه

(کیلوگرم) وزن

(ریال) قیمت

هر کیلو ناودانی ۶.۵

۶ متری

۴۲

۲۶۰.۰۰۰

هر کیلو ناودانی ۸

۶ متری

۴۴

۲۶۰.۰۰۰

هر کیلو ناودانی ۱۰

۶ متری

۵۲

۲۶۰.۰۰۰

هر کیلو ناودانی ۱۲

۶ متری

۶۴

۲۶۰.۰۰۰

هر کیلو ناودانی ۱۴

۱۲ متری

۱۵۵

۲۶۰.۰۰۰

هر کیلو ناودانی ۱۶

۱۲ متری

۱۷۰

هر کیلو ناودانی ۱۸

۱۲ متری

۲۱۵

——

هر کیلو ناودانی ۲۰

۱۲ متری

۲۳۰

——-

قیمت روز نبشی

شاخه

(کیلوگرم) وزن

(ریال) قیمت

هر کیلو نبشی ۳

۶ متری

۹

۲۵۵.۰۰۰

هر کیلو نبشی ۴

۶ متری

۱۵

۲۵۵.۰۰۰

هر کیلو نبشی ۵

۶ متری

۲۲

۲۵۵.۰۰۰

هر کیلو نبشی ۶

۶ متری

۳۲

۲۵۵.۰۰۰

هر کیلو نبشی ۸

۶ متری

۵۸

۲۵۵.۰۰۰

هر کیلو نبشی ۱۰

۶ متری

۹۰

۲۵۵.۰۰۰

هر کیلو نبشی ۱۲

۶ متری

۱۳۰

۲۵۵.۰۰۰

قیمت روز ورق سیاه

شاخه

(کیلوگرم) وزن

(ریال) قیمت

هر کیلو ورق سیاه ۲

رول

۱۲

۳۹۵.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۳

۱.۵ در ۶

۲۲۰

۳۶۵.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۴

۱.۵ در ۶

۲۹۰

۳۶۵.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۵

۱.۵ در ۶

۳۶۰

۳۶۵.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۶

۱.۵ در ۶

۴۳۵

۳۶۵.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۸

۱.۵ در ۶

۵۸۰

۳۶۵.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۱۰

۱.۵ در ۶

۷۲۰

۳۶۵.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۱۲

۱.۵ در ۶

۸۶۵

۳۶۵.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۱۵

۱.۵ در ۶

۱۰۸۰

۳۶۵.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۲۰

۱.۵ در ۶

۱۴۴۵

۳۱۰.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۲۵

۱.۵ در ۶

۱۸۰۵

۳۱۰.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۳۰

۱.۵ در ۶

۲۱۶۵

۳۱۰.۰۰۰