کرمانشاه گردی و اختتامیه نمایشگاه قلمزنی کرمانشاه ، بعد از 26 سال !! یه اتفاق خوب در کرمانشاه