کرمانشاه گردی / گزارش دیدنی و جالب ماک و مستاجر و مدیران دیوار !! دیوار مدیران خواب !!