یک آزمون ساده؛ با این تصویر معلوم می‌شود برونگرا هستید یا درونگرا

در تصویر زیر دو جسم وجود دارد. اولین جسمی را که ببینید، طبیعت واقعی‌تان را نشان می‌دهد. اگر می‌خواهید بدانید درونگرا هستید یا برونگرا، بگویید، در اولین نگاه به این تصویر، چه جسمی می‌بینید؟

یک آزمون ساده؛ با این تصویر معلوم می‌شود برونگرا هستید یا درونگرا

به گزارش سلامت نیوز به نقل از خبرآنلاین از jagranjosh، تست‌هایخطایدیدیکیازجالب‌ترینتست‌هاستکهتوجهافرادبسیاریرابهخودجلبمی‌کند. ایننوعتست‌ها،جزئیاتجالبیازطبیعتواخلاق‌تانرانمایانمی‌کند. تصویرزیردرونگرایییابرونگرایی‌تانرانشانمی‌دهد. بگوییددراولیننگاهچهچیزیدرآنمی‌بینید؟

یک آزمون ساده؛ با این تصویر معلوم می‌شود برونگرا هستید یا درونگرا

دو درخت

اگردراولیننگاهدودرختتوجه‌تانرابهخودجلبکرد،شماروحیه‌ایآزادمنشوطبیعتیبرونگرادارید. عاشقتعاملبامردمهستیدوبه‌راحتیمی‌توانیددوستبیابید. شماهمچوندرختیهستیدکهبهاطرافخودریشهمی‌دوانیدوسایهخیلیازافرادمی‌شوید. درضمنازکمککردنبهدیگرانلذتمی‌برید.

یک زن

اگراولینچیزیکهدراینتصویرمی‌بینید،تصویریکزناستکهبهشماپشتکردهاست،فردیدرونگرا،آراموتودارهستید. ازتنهاییوخیال‌پردازیلذتمی‌بریدودایمامنتظررخدادناتفاق‌هایخوبدرزندگیهستید.

بسیاراحساساتیهستیدومی‌توانیددرددیگرانرابه‌خوبیدرککنید. شماهمچنینبسیارتحلیل‌گروخلاقهستیدامانمی‌توانیدبه‌راحتیبادیگراندرآمیزید. امااگربافردیاحساسراحتیکنیدبااودوستیپایدارخواهیدداشت.