۱۰۰ درصد برداشت حوزه شالی مکانیزه است

آقای کریم ذوالفقاری، رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون و صنایع کشاورزی با بیان اینکه در حوزه شالی و مزارع برنج اتفاقات خوبی رخ داده است، گفت: در ۳ عملیات کاشت، داشت و برداشت شالی اتفاقات خوبی رقم خورده است که قابل مقایسه با سنوات گذشته نیست.

او با بیان اینکه بالای ۹۰ درصد اراضی مکانیزه کشت می‌شود، افزود: کاشت دستی برنج به ندرت مشاهده می شود، در حالیکه سال های قبل شالیکاران انواع بیماری‌های رماتیسمی را تجربه می‌کردند.

ذوالفقاری با بیان اینکه تکنولوژی نشاکاری به روش‌های مختلف وارد شده است، گفت: بیش از ۸۷ درصد کشت، در حوزه داشت و مبارزه با آفات بیش از ۹۷ درصد اراضی و برداشت بیش از ۱۰۰ درصد حوزه شالی مکانیزه است.

رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون و صنایع کشاورزی با بیان اینکه در سال ۹۰ کمتر از ۲۰ درصد اراضی ما با کمباین شالی برداشت می شد، گفت: اکنون ۱۰۰ درصد مزارع با کمباین برداشت می شود که بر این اساس در حوزه مکانیزاسیون برنج اتفاقات خوبی رخ داده که امیدواریم با تکنولوژی جدید، عملکردها را افزایش دهیم.