۳۰ درصد تخفیف مالیاتی برای والدین دهه ۶۰

۳۰ درصد تخفیف مالیاتی برای والدین دهه ۶۰

جزییات لایحه بودجه ۱۴۰۳؛
۳۰ درصد تخفیف مالیاتی برای والدین دهه ۶۰

بر اساس تبصره ۶ لایحه بودجه ۱۴۰۳ و در جهت حمایت از جوانی جمعیت، خانواده‌های دارای سه فرزند و بیشتر، مشمول ۱۵ درصد افزایش در تخفیف مالیاتی می‌شوند و والدین دهه ۶۰، تخفیف مالیاتی ۳۰ درصدی می‌گیرند.

به گزارش بازار، طبق بند «۹» تبصره ۶ بخش عوارض و مالیات لایحه بودجه ۱۴۰۳ ، در راستای تحقق ماده (۱۸) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، اشخاص حقیقی موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات‌های مستقیم با رعایت شرایط مذکور در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت علاوه‌بر اعمال معافیت مذکور به ازای فرزند سوم و بیشتر در سال ۱۴۰۳، مشمول ۱۵ درصد افزایش در تخفیف مالیاتی می‌شوند.

در خصوص والدین دهه ۶۰، این تخفیف مالیاتی ۳۰ درصد است.