دمای هوا در کرمانشاه افزایش می یابد
دمای هوا در کرمانشاه افزایش می یابد