توزیع ۱۱ هزار بسته ارزاق بین خانوار‌های نیازمند
کرمانشاهی
توزیع ۱۱ هزار بسته ارزاق بین خانوار‌های نیازمند
کرمانشاهی