افزایش تخت‌های فعال PICU بیمارستان دکتر محمد
کرمانشاهی
افزایش تخت‌های فعال PICU بیمارستان دکتر محمد
کرمانشاهی

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز کرمانشاه ،رئیس بیمارستان دکتر محمد کرمانشاهی  گفت: اجرای پروژه  توسعه بخش  PICU بیمارستان دکتر محمد کرمانشاهی از ۸ تخت به ۱۶ تخت فعال در سال جدید آغاز شد.ویسی با بیان اینکه تازمان تکمیل شدن این فضا برای ارائه خدمات به بیماران اطفال نیازمند PICU   از فضای بخش داخلی ۲ […]

افزایش تخت های فعال PICU بیمارستان دکتر محمد کرمانشاهیبه گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز کرمانشاه ،رئیس بیمارستان دکتر محمد کرمانشاهی  گفت: اجرای پروژه  توسعه بخش  PICU بیمارستان دکتر محمد کرمانشاهی از ۸ تخت به ۱۶ تخت فعال در سال جدید آغاز شد.
ویسی با بیان اینکه تازمان تکمیل شدن این فضا برای ارائه خدمات به بیماران اطفال نیازمند PICU   از فضای بخش داخلی ۲ در طبقه همکف بیمارستان بهره گیری می‌شود گفت:پس اتمام پروژه توسعه فضای  PICU  بیمارستان محمد کرمانشاهی، عملیات طرح بهسازی فضای آزمایشگاه این مرکز انجام می‌شود.

پیشنهاد می شود این مطلب را نیز بخوانید
برای استاد حسن رحمانی / بازیگری با طنز خاص و خالق شخصیت میرزا مراد