ورود ۴ هزار و ۹۰۰ دز واکسن کرونا به استان کرمانشاه
ورود ۴ هزار و ۹۰۰ دز واکسن کرونا به استان کرمانشاه