دار مکافات را شنیده اید؟ قدیمی ها می گفتند:«دنیا دار مکافات است» و اما تبدیل پویای آن به تعبیر امروزی ها، می شود قانون کارما یا قانون کائنات،یعنی محال است آدم های خبیث و کثیف و بد ذات مشمول«قاعده ارتفاع»شوند… «این جهان کوه است و فعل ما ندا سوی ما آید نداها را صدا» سنت […]

دار مکافات را شنیده اید؟
قدیمی ها می گفتند:«دنیا دار مکافات است» و اما تبدیل پویای آن به تعبیر امروزی ها، می شود قانون کارما یا قانون کائنات،یعنی محال است آدم های خبیث و کثیف و بد ذات
مشمول«قاعده ارتفاع»شوند…
«این جهان کوه است و فعل ما ندا
سوی ما آید نداها را صدا»
سنت استدراج الهی، خبیث ها را فرصت می دهد،فرجه ای که بزعم آنان،«قلمروی زرنگی»است؛ اما در حکمت متعالیه،ورطه ای است برای انحلال و انهدام آنها.
تردید ندارم جاذبه قعر باتلاق پلیدی و پلشتی،استخفاف خود را به خبیث ها نشان می دهد.
خسرو پرویزپور ، مدیرمسئول نشریه اساطیر

این مطلب را نیز بخوانید
خبر و ... 1/ احسان حیدریان : اگر انتخاب شهردار با تأخیر مواجه شده تنها .... احسان جان تاخیر داره خیلی زیاد می شه قربانت !!!