شیادها و شارلاتان‌ها، فروشنده‌اند. آنها همه‌چیز را می‌فروشند و توفیری ندارد که چه چیزی را می‌فروشند یا تایید و تکذیب می‌کنند. همه‌ی هستی برای آنها به‌اندازه‌ی دایره تنگ و کوچک منافع بی‌مقدارشان است. هر آنچه به آنها نفع برساند خوب است و هر چه به ‌زیان‌شان باشد، بد است و باید حذف شود. شیادها و […]

شیادها و شارلاتان‌ها، فروشنده‌اند. آنها همه‌چیز را می‌فروشند و توفیری ندارد که چه چیزی را می‌فروشند یا تایید و تکذیب می‌کنند. همه‌ی هستی برای آنها به‌اندازه‌ی دایره تنگ و کوچک منافع بی‌مقدارشان است. هر آنچه به آنها نفع برساند خوب است و هر چه به ‌زیان‌شان باشد، بد است و باید حذف شود. شیادها و شارلاتان‌ها، لمپن‌هایی هستند که شرافت‌شان بها و قیمت‌های نازلی دارد، در عین داشتن مدارک آکادمیک و دانشگاهی، نادان و بی‌سواد و بی‌منطق‌اند و هیچ نسبتی با اندیشه و استدلال و منطق ندارند. در روزگاری نه‌چندان دور این قشر از جریان زندگی عادی دور بودند و شغل و حرفه‌ای مفید نداشتند و برای امرار معاش تن به کارهای ناشایست و ضد انسانی می‌دادند. اغلب جنایتکارانی باج‌گیر و خرده‌پا بودند که دزدی، چاقو‌کشی، ولگردی، روسپی‌گری بین آنها رواج داشت و دارد. لمپنیسم نخستین بار توسط مارکس وارد ادبیات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی شد. مهم‌ترین مشخصه‌ی شیادها، شارلاتان‌ها و لمپن‌ها، فاصله گرفتن از طبقه‌ی اجتماعی خود است و به‌همین دلیل بی‌ریشه هستند. هر چند آنها می‌توانند از طبقات مختلف باشند و محدود به‌ افراد فاقد تحصیلات نیستند، در بین آنان می‌توان بعضی از افراد تحصیل‌کرده و حتی با سطح بالای تحصیلی را دید. اما این بی‌ریشه‌ها اغلب از طبقه‌ی فقیر جامعه بوده که با قطع تعلق طبقاتی، جامعه‌گریز و جامعه‌ستیز هستند. گستره‌ی شارلاتانیسم و لمپنیسم امروزه وسیع شده و افراد تحصیلکرده را نیز در برگرفته است که وجه مشترک‌شان، هرج‌و‌مرج‌طلبی، هوچی‌گری و اغتشاش است. لمپن‌ها هیچ بنیان اندیشه و ایدئولوژیکی ندارند و اعمال و رفتارشان غیرمعمول و غیرمعقول است و با تخریب و غوغا‌سالاری و حاشیه‌سازی خود را معرفی و به جامعه تحمیل می‌کنند. امروز قلمرو لمپن‌ها و شیادها گسترش یافته و آنها در اشکال مختلف، چهره‌ی خود را در سیاست، اجتماع، فرهنگ، هنر و رسانه‌ها باز تولید کرده‌اند. بهترین موقعیت‌ها برای حضور و خودنمایی شیادهای لمپن، چالش‌ها و درگیری‌های اجتماعی و سیاسی است که افراد عاقل و خردمند در این موقعیت‌ها، تلاش می‌کنند تا با خردمندی، قانون و شیوه‌های مدنی اوضاع نامطلوب موجود را اصلاح و به‌سمت مطلوب حرکت کنند و در همین بزنگاه، شارلاتان‌ها به‌دستور اربابان، با ایجاد موانع غیرقانونی، غیرعقلانی، تغییر در وضع موجود را برنمی‌تابند و اجازه‌ی رشد و پیشرفت نمی‌دهند. از شیادها و لمپن‌ها گفتیم، اما فراموش نکنیم که نادانی و بی‌سوادی عمومی و اجتماعی که در واقع توانایی خواندن املای »مار« را ندارد، اجازه‌ی رشد و گسترش و فراوانی شیادها، شارلاتان‌ها و لمپن‌ها را می‌دهد و تنها چاره »دانایی« است. میزان و سطح عمومی دانایی، توانایی اصلاح و مدنیت را فراهم می‌کند.

این مطلب را نیز بخوانید
من و همه دوستانم  که آن سالها  را دیدیم و لذت  آن  ایام مبارک را درک  کردیم  ذره ای از  کار خود  پشیمان نیستیم