روایت رئیس جبهه پایداری استان از  ملاقات با استاندار  کرمانشاه
روایت رئیس جبهه پایداری استان از  ملاقات با استاندار  کرمانشاه

  استانداری محبوب و با وقار مجرب مهذب بابرنامه وپرانژی مهیای کار دیروز حواشی ساعت ۱۲ودرشرایطی که درمحضراستادی ارجمندتلمذمیکردم زنگ گوشیم بصدا درآمدباعجله رفتم خاموشش کنم دیدم: هادی  فرزندشهیدوالامقام “اسمعلی فرهنگیان” است هموکه درابتدای عملیات کربلای ۵باگلوله دوشکا سینه ستبرش شکافت وچکاوک روحش ره به عالم اعلاءکشیدتاشایدپرپرشدن یاران رادرکانال ماهی ونونی نبیند؛ به همین دلیل […]

 
استانداری محبوب و با وقار مجرب مهذب بابرنامه وپرانژی مهیای کار

دیروز حواشی ساعت ۱۲ودرشرایطی که درمحضراستادی ارجمندتلمذمیکردم زنگ گوشیم بصدا درآمدباعجله رفتم خاموشش کنم دیدم: هادی  فرزندشهیدوالامقام “اسمعلی فرهنگیان” است هموکه درابتدای عملیات کربلای ۵باگلوله دوشکا سینه ستبرش شکافت وچکاوک روحش ره به عالم اعلاءکشیدتاشایدپرپرشدن یاران رادرکانال ماهی ونونی نبیند؛
به همین دلیل بااحترمی ویژه آن شهیدوالامقام بپاوبگوش شدم “حامدش بود” گفت درخواست دیدارشما  ازاستانداربرای ساعت۱۹امروزپذیرفته شد
راس ساعت در دفتر  حضور پیدا کردم   دیداری بغایت صمیمی ومعطربه عطردوران بی بدیل دفاع مقدس دیداری که ازسال ۱۳۷۵وپس ازمانورمحرم ودرآبانماه همان سال که با پی نوشت گزارش ویژه ای تحت عنوان “یادیاران “که در روزنامه جمهوری اسلامی بچاپ رسید تاکنون سر دربه گردنسیان مبتلاوبفراموشی سپرده شده بودواینک این دیدارتجدیدمیشدامانه بیادم آمدپس ازتاریخ هم …

فلذاپس ازسلام واحوالپرسی وعرض خوش آمدگویی دریک آن هردوبهم گفتیم چقدرپیرشدیم البته من ازسردارپرسیدم یادته آخرین دیدارمان کجا بود ایشان تاملی کردندوبامراجعه به بایگانی ذهن گفتند فرودگاه بود عرض کردم خیرآخرین دیدارمان درآن شب جمعه ای درسال ۱۳۷۶گذشت ؛آنگاه که خاتمی ملعون کلیدفتنه اول راباداغان کردن وزارت اطلاعات درماجرای سعیدامامی وقتلهای زنجیره ای راه رابرای ترکتازی منافقین گشود

آری درعصرآن روزجمعه چون چندین جمعه پیش من درحالیکه درصداوسیمابودم ناگهان صدای انفجارهای بسیارنزدیکی که پیاپی هم صورت میگرفت راشنیدم سراسیمه بیرون آمدمتوجه شدم آتش ازدرون سپاه داردزبانه میکشدداخل رفتم دیدم چندین خودرو درحال شعله ور شدن هستندبلافاصله به صداوسیما بازگشتم ودوکپسول بزرگ ضدحریق را باخودم بردم وآتشهاراخاموش کردم درهمین حین که مقارن اذان مغرب بود

شماسررسیدیدوته خمپاره منافقین رادرمحل یافتیم وپس ازگپ و گفتی ازهم جداورفتیم تا به امروز دوباره بهم رسیدیم سپس پرسیدم سردارحال چهارقلوهاچطوره خنده ای ازته دل کردوگفت بحمدالله عالی گفتم بایدمتاهل شده باشندگفت بله خانه ای درتهران داشتم فروختم برای هرچهارتا زن گرفتم صلواتی فرستادیم وخداراشکرگفتیم سرداردیروزواستاندارامروزافزودخانه را دادم ۸۰۰میلیون الان ۱۴میلیارداست

و ازاین پس بحث ما رسمیت یافت ومن‌ پس ازگفتن بسم الله الرحمن الرحیم درابتدا سلام وتبریک اعضای شوراودبیران دوازده گانه شهرستانهای جبهه پایداری استان را خدمت ایشان عرض کردم وخواستارفرصتی ویژه برای دیدارجمعی شدم که ایشان باروی بازپذیرفتند سپس بنده بعنوان یک برنامه سازومعاون پژوهشی صداوسیمای دیروزو مدیرعامل آژانس مسافرتی امروز؛که تحصیلات تکمیلی خودرادر رشته گردشگری ودردانشگاه محقق اردبیلی بپایان برده ورساله ام راباعنوان گردشگری مذهبی(اربعین)ونقش آن در وحدت جهان اسلام طی دوسال پژوهش میدانی وباسه پرسشنامه انگلیسی وعربی وفارسی درعراق وایران بپایان برده ودفاع کرده ام ونقاط ضعف وقدرت گردشگری عراق و استان خود رامیشناسم

روی مبحث گردشگری بعنوان یک پتانسیل بالنده تحول آفرین برای استان تمرکزکردم وعرض کردم اگربتوانیم جامعه هدف خودراکه عبارتندازگردشگری مذهبی وسلامت وسیاحتی خودرامتمرکزبرجذب ظرفیت بسیارخوب گردشگران عراق کنیم طی دوسال میتوانیم استان راازحیث مشکل اقتصادی وبیکاری به جایگاه خوداتکایی برسانیم وبرای همیشه مشکل بیکاری راحل کنیم واین مستلزم بسترسازی اولیه اعم ازساخت هتلها وآب نماها واستفاده ازپشتیبانی علمی موضوع باایجاد دانشکده گردشگری درکرمانشاه وبعدارائه خدمات خوب وارزان قیمت باپرداخت پورسانت است.

دراینجابودکه آقای استاندارشروع به صحبت کرد ومن متوجه شدم که ایشان بحمدالله به تمام پتانسیل ها وظرفیتهای استان اشراف بسیارخوبی دارندوبرای هرمبحثی اعم از شهرسازی وبه سازی وزیباسازی شهراعم ازریل ومنوریل وتله کابین وساخت بسترهای خاص گردشگری چون آبشارهاوآب نماها وتفرجگاه ها وپارکهای بزرگ ومتنوع ومتعدددرسطح شهروشهرستان برنامه دارندوتوسعه پایدارشهرواستان جزرئوس اصلی برنامه کاری ایشان است اوهمچنین درحوزه تحول درمدیریت کلان دراستان قائل برتغییراساسی وبنیادیست وروی داشته های دردسترس نیروی انسانی خودی متمرکزوبسیارامیدوارندوشالوده تفکراووحدتی اواحترام به تمام فرق ومذاهب وقومیتهای مختلف استان است واینگونه که من فهمیدم تاکیدمیکنم اینگونه که من فهمیدم و چه بسا اشتباه فهمیده باشم اوروی مدیرانی که مسبب وضع موجودندخط کشیده و ظاهرابی هیچ شک وشبهه ای بایدبروندوبعکس آنانکه برغم شایستگیشان ظالمانه منزوی شده اند؛

خاصه آنانکه بدلیل وفاداری به نظام وارزشهاسیلی تحقیرخورده اندیقین داشته باشندکه درراس قرارخواهندگرفت حتی کسانیکه روی در روی جناب وحیدی عزیزگفته بودندشما اینجارا”پادگان” کرده ایدآنها هم درنائره نگاه وحدتی ایشان خودی هستندوپذیرش دارندپس از آنها هم استفاده خواهدشدوفراترازاین حتی دوزیستها هم ناامیدنباشندازآنها هم استفاده خواهدشدالبته ایشان کم گفتندوگزیده گفتندوبرداشت ما بسیاربودوبازعرض میکنم چه بسا اشتباه برداشت کرده ایم خلاصه اینکه اواستانداریست بغایت خوب وخودی وصمیمی و مجرب ومهذب وبابرنامه وپرانرژی ومهیای کاروکاروبازهم کاراو ضمن گله مندی ازتمامی کسانی که مفتخرانه⁉️ کرمانشاه را سرآمدبدترینها معرفی میکنند⁉️گفت تا درعمل نام ریشه این ظلم مظاعف راباکاروتلاش جهادی ازبن نکنم ازپای نخواهم نشست بنده نیزکه ایشان را باهمین روحیه ورویه میشناختم ضمن تحسینی مکررازخدای منان برایش طلب توفیق کردم .   ولی  حقیقی پاک   ۱۴۰۰/۱۱/۳

پیشنهاد می شود این مطلب را نیز بخوانید
کشف ۴۱۵ میلیون ریال روغن خوراکی احتکار شده درکرمانشاه