صاحب امتیاز  : سید مسعود قاسمی

سر دبیر : سید  سعید قاسمی

عکس و فیلم :  محمد  حسین قاسمی

ارتباطات :  مجید نصرتی