بهمن امیری مقدم ، استاندار کرمانشاه | پایگاه خبری فرنیوز