آخرین قیمت آهن آلات در بازار امروز / تیرآهن و میلگرد چند؟

قیمت آهن به عنوان یکی از مهمترین مواد اولیه صنعتی، تحت تاثیر عوامل مختلفی قرار می‌گیرد. این عوامل شامل عوامل اقتصادی، سیاسی، فنی و محیطی هستند. عوامل اقتصادی شامل تقاضا و عرضه در بازار، تغییرات نرخ ارز، تورم و نرخ بهره‌ی بانکی هستند. عوامل سیاسی شامل تحریم‌ها، تغییرات سیاست‌های دولتی و تغییرات قوانین و مقررات هستند. عوامل فنی شامل تغییرات در فرآیند تولید و استفاده از فناوری‌های جدید هستند. عوامل محیطی شامل تغییرات آب و هوا، تغییرات زمین‌شناسی و تغییرات در میزان آلاینده‌ها هستند. برای پیش‌بینی قیمت آهن، باید تاثیر همه‌ی این عوامل را در نظر گرفت و تحلیل کرد.

آخرین قیمت آهن آلات در دهم آبان ۱۴۰۲ به شرح زیر است:

قیمت روز تیرآهن

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

تیرآهن ۱۲

۱۲ متری

۱۲۲

۳۶.۹۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۱۴

۱۲ متری

۱۵۵

۴۱.۸۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۱۶

۱۲ متری

۱۹۵

۴۸.۱۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۱۸

۱۲ متری

۲۲۵

۵۹.۰۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۲۰

۱۲ متری

۲۷۶

۷۱.۲۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۲۲

۱۲ متری

۳۱۵

۸۴.۲۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۲۴

۱۲ متری

۳۶۹

۹۶.۸۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۲۷

۱۲ متری

۴۳۴

۱۱۲.۰۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۳۰

۱۲ متری

۵۰۰

۱۳۷.۰۰۰.۰۰۰

قیمت روز میلگرد

شاخه

(کیلوگرم) وزن

(ریال) قیمت

هر کیلو میلگرد ۶.۵

کلاف

۴.۵

۲۵۴.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۸

شاخه

۶

۲۵۵.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۱۰

۱۲ متری

۷.۵

۲۴۲.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۱۲

۱۲ متری

۱۱

۲۴۲.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۱۴

۱۲ متری

۱۵

۲۴۲.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۱۶

۱۲ متری

۱۹

۲۴۲.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۱۸

۱۲ متری

۲۵

۲۴۲.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۲۰

۱۲ متری

۳۰

۲۴۲.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۲۲

۱۲ متری

۳۶

۲۴۲.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۲۵

۱۲ متری

۴۷

۲۴۲.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۲۸

۱۲ متری

۵۶

۲۴۲.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۳۲

۱۲ متری

۷۵

۲۴۱.۹۰۰

قیمت روز پروفیل

شاخه

(کیلوگرم) وزن

(ریال) قیمت

هر کیلو پروفیل۵۰۷ -۵۰۸ -۵۰۹

۶ متری

هر متر ۲.۴۴

۳۶۵.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۱۰ در ۲۰

۶ متری

۴.۵

۳۶۵.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۱۰ در ۲۵

۶ متری

۵.۵

۳۶۵.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۱۰ در ۳۰

۶ متری

۶.۵

۳۶۵.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۲۰ در ۲۰

۶ متری

۷

۳۶۵.۵۰۰

هر کیلو قوطی ۲۰ در ۳۰

۶ متری

۹.۵

۳۶۵.۵۰۰

هر کیلو قوطی ۲۵ در ۲۵

۶ متری

۹

۳۶۵.۵۰۰

هر کیلو قوطی ۳۰ در ۵۰

۶ متری

۱۶

۳۶۵.۵۰۰

هر کیلو قوطی ۳۰ در ۶۰

۶ متری

۱۷

۳۶۵.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۴۰ در ۴۰

۶ متری

۱۵

۳۶۵.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۴۰ در ۶۰

۶ متری

۱۹

۳۶۵.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۴۰ در ۱۰۰

۶ متری

۲۸

۳۶۵.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۴۰ در ۸۰

۶ متری

۲۳

۳۶۵.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۷۰ در ۷۰

۶ متری

۲۷

۳۶۵.۰۰۰

قیمت روز ناودانی

شاخه

(کیلوگرم) وزن

(ریال) قیمت

هر کیلو ناودانی ۶.۵

۶ متری

۴۲

۲۷۰.۰۰۰

هر کیلو ناودانی ۸

۶ متری

۴۴

۲۷۰.۰۰۰

هر کیلو ناودانی ۱۰

۶ متری

۵۲

۲۷۰.۰۰۰

هر کیلو ناودانی ۱۲

۶ متری

۶۴

۲۷۰.۰۰۰

هر کیلو ناودانی ۱۴

۱۲ متری

۱۵۵

۲۷۰.۰۰۰

هر کیلو ناودانی ۱۶

۱۲ متری

۱۷۰

هر کیلو ناودانی ۱۸

۱۲ متری

۲۱۵

——

هر کیلو ناودانی ۲۰

۱۲ متری

۲۳۰

——-

قیمت روز نبشی

شاخه

(کیلوگرم) وزن

(ریال) قیمت

هر کیلو نبشی ۳

۶ متری

۹

۲۶۵.۰۰۰

هر کیلو نبشی ۴

۶ متری

۱۵

۲۶۵.۰۰۰

هر کیلو نبشی ۵

۶ متری

۲۲

۲۶۵.۰۰۰

هر کیلو نبشی ۶

۶ متری

۳۲

۲۶۵.۰۰۰

هر کیلو نبشی ۸

۶ متری

۵۸

۲۶۵.۰۰۰

هر کیلو نبشی ۱۰

۶ متری

۹۰

۲۶۵.۰۰۰

هر کیلو نبشی ۱۲

۶ متری

۱۳۰

۲۶۵.۰۰۰

قیمت روز ورق سیاه

شاخه

(کیلوگرم) وزن

(ریال) قیمت

هر کیلو ورق سیاه ۲

رول

۱۲

۳۷۵.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۳

۱.۵ در ۶

۲۲۰

۳۴۵.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۴

۱.۵ در ۶

۲۹۰

۳۴۵.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۵

۱.۵ در ۶

۳۶۰

۳۴۵.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۶

۱.۵ در ۶

۴۳۵

۳۴۵.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۸

۱.۵ در ۶

۵۸۰

۳۴۵.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۱۰

۱.۵ در ۶

۷۲۰

۳۴۵.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۱۲

۱.۵ در ۶

۸۶۵

۳۴۵.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۱۵

۱.۵ در ۶

۱۰۸۰

۳۴۵.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۲۰

۱.۵ در ۶

۱۴۴۵

۳۱۰.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۲۵

۱.۵ در ۶

۱۸۰۵

۳۱۰.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۳۰

۱.۵ در ۶

۲۱۶۵

۳۱۰.۰۰۰