آرشیو
اخبار دسته بندی: تحلیل و یاداشت
وقتیکه “استاندار”چوب به لانه زنبورمیکند  درآستان سراسرنورورحمت دهه مبارک فجروباتبریک این فرخنده ایام الهی، خبرآمدچه خبری‌ ،خبری ازجنس فجرونورو انقلاب که حقیقتا شایسته تقدیروتشکر ویژه است پس درهمین ابتدای امرمیگیم جناب استاندارداحسنت دمت گرم بله خبراین بودکه جناب استاندارمحترم درجمع شورای شهرکه جزآبرو بری وهوچیگری کسی ازآنها خیری ندیده
مهم‌ترین‌نکته‌این‌است‌انتخابات‌نشان‌دهنده‌ی ‌‌حضورمردم‌درصحنه‌‌است‌واین‌حضورمردمی‌یعنی‌نظام‌جمهوری‌اسلامی‌پشتوانه‌ی‌مردمی‌دارد.  رهبرفرزانه‌انقلاب حضوردرانتخابات‌را‌یک‌تکلیف‌ونه‌رقابت‌جناحی برای‌تصاحب‌کرسی‌در‌انتخابات‌و‌‌درمجلس دوازدهم‌می‌دانم.نه‌پولی‌دارم‌‌که‌درقمارخانه‌بازی‌های‌‌سیاسی‌وسیاسی‌بازی‌صرف‌کنم‌و نه‌اهل‌ شعار وخالی‌بندی‌هستم.‌ درس‌خوانده‌ام‌ و سخت ‌خوانده‌ام‌ ،  سالها‌درحوزه‌ی‌رسانه‌ زیروبم‌شهرم‌ را‌ نقادانه‌‌ به‌چالش‌ کشیده‌ام‌‌‌ وبسی‌ خرسندم‌که‌برای ‌تغییر‌اساسی‌درجامعه‌مدنی‌ازجان‌ودل‌مایه گذاشته‌ام‌‌تا‌مگر‌ فضای‌بهتری‌ ازدیارم‌ وازقاب اندیشه‌ی‌‌ دوربین‌ به‌مدیران‌ و مسئولان‌ شهر و  زدم  کوچه و  بازار ارائه  دهم.‌تا‌چه‌حدموفق‌بوده‌ام‌‌ خدابیشترآگاه‌است.‌حتی‌با آنکه‌ حق‌آب‌ و گل‌‌در رسانه‌را‌یدک‌می‌کشم‌‌‌ هرگزکسی‌فرش‌قرمزی‌‌پیش‌‌پایم‌پهن‌نکرده!‌‌  چون‌صدمیلیون‌تومان‌پول‌‌ندارم‌به‌سازمان‌‌برای‌ تبلیغ‌واریزکنم‌‌‌‌‌ازحضوردرصداوسیما‌‌نیزمحروم‌
مرتضی  گلیاری  /  شعاری‌ پُراز‌شعور….. حضورِدرانتخابات‌صرفاً‌تکلیف‌نیست ‌که‌‌حق‌مردم‌است.‌(رهبرانقلاب) دُوران‌بِزَن‌دَررُو‌گذشته‌است.‌مااز مرحله‌‌ی‌نداشتن‌ومحروم‌ماندنِ از ‌سیم‌خاردار‌گذشته‌ایم‌،‌‌ بِزَنِیدسخت ‌ومحکم‌ترضربه‌‌خواهیدخُورد‌. چندین‌وچندنکته :‌ نظامِ‌قدرتمندوقاطعِ ‌جمهوری‌اسلامی‌ایران‌‌درعرصه‌ی‌ ‌ژئوپلتیک‌‌‌و،واژه‌‌ی‌مقدسِ‌تَقاص‌گرفتن‌از خونِ‌شهیدباکسی‌تعارف‌‌ندارد. این ‌خطابه‌،خاص‌‌‌‌ِدانه‌درشت‌ها‌و ‌ریزگردهای‌منطقه‌‌است‌که‌‌مزدور ‌شیطانند. سپاه‌ِپاسداران‌‌‌نیرومند‌است و‌به هیچ‌وجه‌‌باهیچ‌ابلهی‌تعارف‌‌ندارد. همگان‌اخبارِ‌درهم‌کوبنده‌‌‌ی‌‌کُنام‌ِ‌ رُوبَه‌صفتان‌ِزشت‌‌خُو‌ را ‌‌‌‌‌‌‌دراربیل‌ِ‌عراق‌‌ شنیدندوحتی‌غرشِ‌‌آتش‌خشم‌و‌فریادِ ‌ملتِ‌ایران‌‌را‌‌درسحرگاهِ‌تنویرنورانی‌ حقیقت‌به‌نظاره‌نشستند. مَرحَبا‌بِکُم ‌به‌اراده‌ی‌قاطع‌ِ‌‌‌‌شیرانِ‌بیشه‌ی‌رزم ِ‌شبانه‌.ملت‌ِنستوه‌ایران‌،مردم‌مظلوم‌اما ‌پیروزغزه‌،نیروهای‌مقام‌ورزمنده‌عراقی‌ مردم‌ونیروهای‌مقاومت‌لبنان‌ومردم‌ متحدِیَمن‌‌وسایر‌متحدین‌‌ِ‌مظلوم ‌دراقصی‌نقاط‌ِ‌جهانِ‌معاصر‌به‌شُکرانه‌این‌ اقتدارقاطع‌سپاه‌‌هلهله‌کشیدند. درودبه‌سپاهی‌که‌ترسیم‌‌گرنقشه‌ژئوپلتیکی ‌‌نوینی‌درجهانِ‌حقیقت‌‌است‌‌امروزه‌ گفتمانِ‌ژئوپلتیک‌مقاومت‌‌‌‌نظریه‌رَیملَند‌ وهارتلندرا‌درنوردیده‌‌و‌شرح‌تاثیرانگیز تازه‌ای‌‌دربرخوردبامفاهیم‌فرهنگی‌وروابط‌ دیپلماسی‌تبیین‌کرده‌‌است‌‌وآن‌‌بیان، ‌‌تفسیرگرِدوره‌‌ی‌بزن‌دررُو‌دیگرگذشته ‌است‌می‌باشد.
مرتضی گلیاری ، نامزد دوازدهیمن دوره  مجلس  شورای اسلامی / شهیدسلیمانی‌پرآوازه‌کوشید‌‌برای ‌امضای‌کفن‌ِسپیدش‌‌رای‌به‌دست‌آورد‌ و‌رهبرِفرزانه‌ی‌نظام‌و‌بزرگان‌‌‌دین‌وآحادِ مردم‌ِ‌کوی‌و‌برزن‌در‌‌همدلی‌باوی‌و‌‌‌در انتخابِ‌آن‌سفرکرده‌به‌بهشتِ‌‌امیالش،‌‌‌ رای‌بی‌نظیری‌‌به‌پای‌عقیده‌ی‌‌سِتُرگش جاری‌کرد‌ند‌.اونخستین‌انسان‌ِآزاده‌ای ‌بود‌که‌درعصرِ‌پوچ‌گرایی‌جهانِ‌توحش‌‌، دل‌ودودیده‌ی‌ا‌شک‌‌بارِمردمش‌را‌در انتخابِ‌‌‌بی‌کم‌وکاست‌ِ‌سفربه‌ابدیت‌‌به‌ کف‌آورد.اما‌من‌کجا‌واوکجا‌!….. من‌کجا‌وسفره‌‌ی‌خالی‌‌‌ترازخالی‌کجا‌‌‌‌! ‌من‌کجا‌وشعارهای‌میان‌تهی‌انتخابات‌کجا‌‌!من‌کجا‌و‌وعده‌‌های‌در‌سرِخرمن‌کجا‌‌!من‌کجا‌وموز‌هاوسیب‌های‌‌سرخ،‌درمسیرِ رای‌آوردن‌کجا‌!‌باچِلو‌یا‌‌دِیس‌های‌پُر‌پُلو‌ ‌رای‌آوردن‌‌در‌مجلسِ‌‌‌اُنسِ‌خِرد‌‌آیا‌خیانت‌ به‌آرمان‌ِمقدس‌ِخون‌‌های‌جاری‌شده ‌درجبهه‌ها‌‌نیست‌؟من‌کجا‌‌وفرموده‌ی‌عمیقِ‌نگاه‌رهبربه ‌مجلسِ‌انقلابی‌کجا!‌.من‌کجا‌ومجلس ‌ا‌انقلابی‌دلها‌کجا.ای‌کاش‌قاسم‌ سلیمانی‌می‌‌بودومانع‌ِکجرویی ‌‌مدعیانِ‌‌دروغینِ‌‌در‌راه‌یابی‌‌به‌مجلسِ ‌مُدرس‌می‌شد.اینها‌‌رامرتضایی‌برای ‌شعور‌ِبیدارت‌‌نِبِشت‌که‌‌‌‌کوشیده اسیرِ‌خُدعه‌ی‌نفسِ‌لَوامه‌ی‌‌خویش‌نشود. ومن‌الله‌توفیق‌…… پیشنهاد فر نیوز بورس نقش اصلی و اساسی را در توسعه اقتصادی
سید سعید  قاسمی / انتخاب  شعار تبلیغاتی برای نامزدهای انتخاباتی از اهمیت  خاصی بر خوردار است ، نکته ای که در این  خصوص  مهم  است  و باید  مورد  توجه باشد  متناسب بودن  شعار تبلیغاتی  با شرایط فرد  مورد  نظر است ، فکر کنید  طرف بیست  کیلو  وزن دارد  بعد
سید صادق محمدی وفایی /   مردم مردم مردم مردم و هر چه بگوییم و بنویسیم مواظب مردم و دل مردم باشید باز کم گفته ایم و کم نوشته ایم و مگر به فرموده امام علی علیه السلام دل مردم هم ستونی برای دین نیست؟ چهل و چند سال از
از دفتر روزنامه خارج مي‌شوم. کيف پر از روزنامه را دست گرفته‌ و از عرض خيابان رد مي‌شوم. با خودم به موضوع مرزها که مدتي است ذهنم را مشغول کرده، فکر مي‌کنم. ‌مي‌خواهم در‌خصوص مرز سومار و فرصتي که اين مرز فراموش‌شده براي استان ايجاد مي‌کند، يادداشتي‌ بنويسم. حتي
کاوه  سلیمی  /  پسرم چند روزیست در بیمارستان کودکان محمد کرمانشاهی بستریست و‌ چند روز دیگر هم باید بستری و مهمان این مجموعه باشد در چند سال گذشته بخاطر بستری شدن پدرم به علت بیماری کرونا مدت ۱۰ روز در بیمارستان فارابی کرمانشاه و بستری شدن پسر کوچکم در
سید  محمد  حسین  قاسمی  / اینستاگرام هم جزو شبکه‌های مجازی است که در تمام دنیا نتوانسته نگاه مثبتی را به خود معطوف دارد. نتایج یک نظرسنجی در انگلیس نشان می‌دهد که اینستاگرام در مقایسه با دیگر شبکه‌های اجتماعی بدترین تأثیر را بر سلامت روانی جوانان دارد. در این نظرسنجی