آمیرزای شاعر ، آمیرزای شاعر شادی را به خانه های مردم می آورد

شعر هنر ارزنده ای است با پیامی رسا و عمیق، از آن تاثیر می پذیریم با خوشی و ناخوشی های زندگی مان تطبیق می دهیم و اگر آن شعر طنز گزنده ای باشد که رنج ها و حرمان اجتماعی مان را سروده باشد نیز همان گونه است.شعر کُردی با قدرت و درون مایه شکوهمندش با کلامی کوتاه و پر انرژی، گیرا و ماناست.
درسالهای نچندان دور فیلم «کرایه نشینی» براساس شعر شاهمراد مشتاق «شامی کرمانشاهی» رابه خاطر دارند. فیلمی ماندگار که ضرباهنگ استوارش با هنرنمایی بازیگران ارزشمند کرمانشاهی بر صفحه جادویی تلویزیون جان بخشید. زیبایی شعر با گفتمانی آهنگین، فیلم را به گونه ای مطرح ساخت تا مخاطبان و بینندگان آن تنها کرایه نشین ها و مستاجران خانه به دوش نباشند.
درآن سال که خبری از شبکه زاگرس نبود، واحد تولیدسیما ، تلویزیون کرمانشاه درهفته سه ساعت پخش درصبح جمعه داشت . آن هم به همت همکاران خلاق وهنرمند سیما مخاطبان کرمانشاهی را پای تلویزیون میخکوب می شدندو صراحت و قدرت بازنمایی طنز گزنده نمایش های میرزا مراد می شدند، هنگام پخش فیلم کرایه نشینی شاید هیچ کس متوجه نشد شعر شامی برای تصویر سازی و محاوره صحنه های مختلف و ارایه تصور رنج کرایه نشینان، در آن قد و قواره آهنگین، نیاز به سرودن اشعاری هم سطح خود شامی داشت. آن چنان که کسی متوجه اضافه شدن شعر در به هم پیوستن گفت و گوهای متعدد آن نشود و این شخص کسی نبود جز ” پرویز اعراضی ” متخلص به «آمیرزای شاعر»؛ انسان هنرمندی که برای رفع مشکلات اجتماعی مردم شعر می سراید تا بر مسوولین تاثیر بگذارد هرچند گوش شنوایی نباشد.
آمیرزای شاعر انگشت اشاره اش مسایل روزمره مردم را نشانه می رود و با تلخی گزنده ی طنز، آن را بازتاب می دهد روان و سلیس و صریح. گویی شامی کرمانشاهی دیگری متولد شده است هر چند وی با شامی نیز مراوده و گفت و گوی شعری داشته است.بدون تردید و به اعتراف قدیمی ترین هنرمندان صدا و سیما، حضور آمیرزای شاعر کیفیت برنامه های وقت را ارتقاء داد و گویش زیبای کُردی کرمانشاهی را بر سرلوحه زیبای نمایش های تلویزیونی نشاند با خیل عظیمی از تماشاگران مشتاقش. حضور او موجب تولید ماندگارترین نمایش های تلویزیونی سیمای کرمانشاه شد. “پرویز اعراضی ” امشب در تنهایی و درسکوت مرگ را پذیرفت وبه دیار باقی رفت . او انتظار داشت از کلامش به نفع مردم استفاده شود و دوباره با اشعارش مردم را با صفحه تلویزیون آشتی دهد.
آمیرزای شاعر شادی را به خانه های مردم می آورد و اشعارش در نشریات به چاپ می رسید او بخش مهمی از فرهنگ این دیار است. یادش گرامی . غلامحسین محبی