افغانستانی‌ها صاحب نماینده در مجلس ایران می‌شوند؟

در روزهای اخیر خبر کذبی از یک ماهنامه منتشر شده است که با قانون انتخابات مجلس هم‌خوانی ندارد. به گزارش باختر و به نقل از پرسون، ماهنامه «میدان آزادی» ادعا کرده است که اشخاص تبعه افغانستان قصد ورود به مجلس ایران را دارند. در جایی از این مطلب که نه خبر است و نه گزارش […]

در روزهای اخیر خبر کذبی از یک ماهنامه منتشر شده است که با قانون انتخابات مجلس هم‌خوانی ندارد.