انتخابات مردمی

مژده خبر- انتخابات مردمی عنوان شعری از شاعر مطرح کشوری استاد مجید بختیاری (مجد) که در آستانه‌ی برگزاری چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری اسلامی تقدیم ملت حماسه ساز ایران قوی می شود.

هر سخـــــن جای خـــــود پیـــــدا می کند

هر دروغـــی هر جـــا باشد رسوا می شود
پس مکـــــن تعریـــــف بیهــــــــوده ز خود
با چنیــــــن کاری رســـــــــوا خواهـــی شد
جایگـــــــــاه خــــــود را کــــــــــن بیـــــــان
چــــــون عیــــان می شـــــــود آن بی گمان
آنکـه با دروغ خـــود را به جایی می رساند
تــــا کنــــون کس دیـــــده در آنجـــــا بماند
گـــر هـــزاران تــــــن از او طرف داری کنند
بـا ایــــن کــــار خائنــــــی را یاری می کنند
هـــــر کـــــه باشـــد بی خبــــر از درد مردم
او خـودش هـــم می شـــــود دردی ز مردم
گــــــر نمی خواهـــــد دردی را درمـــان کند
دشمنــــــان مـــــــردم را خنــــــدان می کند
مــــــــا بدنبال کســـی هستیم که با ما باشد
هنگــــــام سختــــــــی در کنــــار مـــــا باشد
قبـــــــل از سیــــــــل ســــــــدی بسـازد آنجا
تــــا مهــــــــار کنـــــــد یــــــــا آن سیلاب ها
او کلنگـــــــی زنـــــــــد بـــا چندیــــــــن نفر
آن نمـی باشـــــــــد بــــرای مردمــــــــی هنر
خـــــــــــود را آمـــــــاده سفـــــــر کنـــــــــــد
مـردم ســـــــاده را یک جــــــــا جمـــــــع کند
بـــا کلنگـــــــی کـــــــــه زد امیـــــــــدوار کند
امـا به قولــــــــی که داد هرگــــز عمـــل نکند
بودجــــــــــه ســـــــد روزی تعییـــــــــن شود
او آن روز باشکـــــــــوه را از یـــــــاد بـــــــرد
خانه هـــــــــا ویـــــــران او در خـــــــواب ناز
پس از این هوشیـــار باشیـــــد مردم سرفراز
سالهاســــت ایـــــــــن مصیبـــــت را کشیدیم
صدها طـــرح اما کمتـــر اجرایــــــــش دیدیم
هــــر کـــــس بهتـــــــر می دانــــــد از دیگران
آیا در اجــــرای طرح هـــای مصوب دارد توان
می توانــــد گـــــــر بــه مشکلـــــــــی بر خورد
حـــــل کنــــــد آن را بــــا مشــــــــــاوران خود
یـــــــا نیمــــــــه کـــــاره می کنـــــــد آن رازها
همچو طرح های باقیمانــده از سایر دولت ها
ای که خــود را کاندیـــــــد ریاســــت کرده ای
روزی بایـــــد جواب کــــــاری کـه نکردی دهی
در ایـــــــن دنیــــا گــــر روزی او را ببینیـــــــم
جــــواب ســـــوال خــــــود را از او می گیریم
من جواب خواهـم به آن کس که رای می دهم
در آن دنیــــــا هرگـــــز از سوالــــــم نمی گذرم
گـــــر جوابــــــــــی از برای سوالــــــــم نداشت
خـــدا او را در جایــــــــی نگــــه خواهد داشت
ســــــــــر فـــــــــرود آور زمیــــــــن را بنگـــــــر
خاکش از خون شهیـــــدان سرخ است و مطهر
بارالها یــــاری کـــــن هر کاندیــــدی پیروز شود
چون نمی خواهیم با خجالت قدم بر زمین نهد

نویسنده: استاد مجید بختیاری(مجد)

  • منبع خبر : مژده خبر