اولین پیام رئیس‌جمهور گابن در حبس خانگی

اولین پیام رئیس‌جمهور گابن در حبس خانگی

علی ب,نگو، رئیس‌جمهور گابن که در قرار گرفته است، در پیامی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده تایید کرده که است و نمی‌داند که چه اتفاقاتی می‌افتد.

او می‌گوید: به تمام دنیا و دوستان پیام می‌دهم که علیه کسانی که مرا دستگیر کردند، اقدام کنند. پسرم در جایی دیگر نگهداری می شود و همسرم مفقود شده است.

ارتش که قدرت را در گابن به دست گرفته است گفته است که بونگو به همراه پسرش در بازداشت خانگی است.

کودتا در گابن پس از اعلام پیروزی بونگو در انتخابات رخ داد. کودتاچیان نتیجه انتخابات را ملغی اعلام کرده و بونگو را از قدرت خلع کردند.

پس از نیجر این این دومین کودتا در قاره آفریقا است.

اولین پیام رئیس‌جمهور گابن پس از کودتا